Högre lön för sjuksköterskor – Läkarnas beslut för akutsjukvården

Publicerad 17 maj 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Läkare i Sverige fick svara på vilka beslut de skulle fatta för akutsjukvården, om de var ansvariga. Fler vårdplatser och utökad bemanning var två områden som framträdde tydligt. Ett ytterligare prioriterat område är högre lön, framförallt för sjuksköterskorna.

”Fler vårdplatser är nyckeln till bättre flöde” var en av många kommentarer kring bristen på vårdplatser. Man vill undvika köbildning på akuten och utöka antal platser för inläggning. Fler vårdplatser för samtliga avdelningar efterfrågas, akuten ska inte användas som vårdavdelning. Akuten ska erbjuda vård men patienterna måste också slussas därifrån.

Bättre och tätare bemanning
Överlag vill man se en ökad personaltäthet på akuten. Fler läkare per arbetspass och jämnare bemanning under hela dygnet är två av önskemålen från läkarna i undersökningen. Fler anställda med rätt kompetens är högt prioriterat. Man behöver satsa på rekrytering och erbjuda bra villkor för att underlätta bemanningen. Man efterfrågar specifikt fler sjuksköterskor och undersköterskor.

Rätt vård på rätt plats
Medan behovet av vårdplatser och bemanning är de två mest frekventa faktorerna i undersökningen kommer de nästföljande tre kategorierna på mer eller mindre delad tredje plats. En av dem handlar om triagering och vikten av att patienterna kommer till rätt plats från början. Många nämner remisstvång och vill se bättre bedömningar innan patienterna skickas till akuten. Man vill ha ett bra samarbete mellan primärvården, närakuter och akuten.

Bättre arbetsvillkor och högre lön för sjuksköterskor
Högre lön är ytterligare ett prioriterat område. Man vill framförallt se en löneökning för sjuksköterskorna, ”ge dem den lön de är värda”. I samband med lönen nämner man bättre arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor. Högre lön kan också öka attraktionskraften och stärka bemanningen.

Förstärkt primärvård
Slutligen vill man förstärka primärvården och satsa mer pengar och resurser där. Primärvården bör byggas ut och bli mer lättillgänglig, inte minst för att öppenvården måste fungera för att avlasta akutsjukvården. Primärsjukvården bör vara såväl ”grindvakt” som en viktig länk för vidare vård.

Läkarnas beslut för akutsjukvården
1. Fler vårdplatser
2. Ökad bemanning
3. Triagering och remisskrav
4. Bättre arbetsvillkor och högre lön för sjuksköterskor
5. Förstärkt och utbyggd primärvård