För långsiktiga arbetsvillkor: Högre lön och bättre arbetstid

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Hanna Engström

Arbetsvillkoren måste förbättras för att attrahera och behålla sjuksköterskor långsiktigt inom hälso- och sjukvården. Det framkommer tydligt i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning. En klar majoritet pekar på vikten av högre lön och bättre löneutveckling.

Sjuksköterskorna har svarat på frågan ”Hur måste arbetsvillkoren förändras för att attrahera och behålla sjuksköterskor långsiktigt inom hälso- och sjukvården?”
Tre fjärdedelar av de tillfrågade framhåller att lönen bör höjas, i många fall markant. Lönen bör spegla den utbildning, erfarenhet och ansvar som sjuksköterskor har. Därtill ska kompetensutveckling premieras. Man efterfrågar en bra ingångslön och god löneutveckling, till exempel en tydlig lönetrappa som står i relation till antalet yrkesverksamma år. En konkurrenskraftig lön är viktig för att såväl bibehålla som rekrytera personal.

Bättre och kortare arbetstid
På andra plats kommer arbetstiden, som man vill korta ned, exempelvis till 6 timmars arbetsdag. Man efterfrågar också tid för återhämtning, i synnerhet efter ett nattskift, samt tid för reflektion, analys och utvärdering. Och framförallt tid för patienten. Kortare arbetspass och ett flexibelt schema där man kan planera sin arbetstid värderas högt.

Vården behöver fler händer
Bemanning är nästa viktiga fråga. Det framgår tydligt att man efterfrågar mer personal per arbetspass. Behovet ligger dels i bättre grundbemanning och dels i att rekrytera. Erfaren personal är en viktig resurs för nyanställda. Vidare leder ökad personaltäthet till lägre arbetsbelastning, större fokus på att vårda och en mer patientsäker vård.

Arbetsmiljön sätter tonen
En betydande andel betonar arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, och framhåller vikten av att kunna påverka och förändra den. Någon menar också att det är just tid till återhämtning som skapar en bättre arbetsmiljö, andra nämner trygghet för patienten. Utökad bemanning och kortare arbetstid spelar också in. Bättre arbetsmiljö kan även handla om en minskad arbetsbörda eller ett gott ledarskap.

Kompetensutveckling lockar
Slutligen anser man att kompetensutveckling är en viktig faktor för att bibehålla och rekrytera sjuksköterskor till vården. Man efterfrågar utbildning och framförallt tiden att kunna förkovra sig. Det finns ett tydligt behov av fortbildning, specialistutbildning och interna utbildningar för att utvecklas i sin profession. Många ser gärna utbildning under arbetstid eller betald vidareutbildning.

Förändringar för långsiktiga arbetsvillkor
1. Högre lön
2. Kortare och bättre arbetstider
3. Ökad bemanning
4. Arbetsmiljö
5. Kompetensutveckling