Äldreomsorg

Ny äldreomsorgslag ska reformera svensk äldreomsorg

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Socialstyrelsen
Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

I januari 2021 inleddes en regeringsutredning som ska föreslå en ny äldreomsorgslag. Utredningen, som leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, ska långsiktigt stärka äldreomsorgens förutsättningar samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll.

Utredningen ska även tydliggöra läkares och sjuksköterskors roll och därmed även utvecklingsmöjligheter i framtidens äldreomsorg.
– Med en äldreomsorgslag blir det tydligare vilka krav kommuner och verksamheter ska leva upp till. Utredningen ska också lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens i äldreomsorgen i verksamheten, och vid behov även på kommunal ledningsnivå. Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan, säger Olivia Wigzell.
Under coronapandemin har de strukturella brister som i många år påtalats i äldreomsorgen blivit särskilt tydliga, däribland i kontinuitet och samverkan samt i kompetensnivå och bemanning. Utredningen kommer att adressera dessa frågor och ge framtidens äldreomsorg ett tydligt lagstiftat uppdrag.

Delat ledningsansvar
Utredningen tar förstås avstamp i äldreomsorgens brister, men Olivia Wigzell betonar att det även finns många möjligheter i framtidens äldreomsorg, bland annat genom att introducera mer välfärdsteknik. Ett mer förebyggande arbetssätt kan dels verka hälsofrämjande, dels förebygga att äldre kommer till akutvården med symtom på exempelvis uttorkning och undernäring.
– I framtidens äldreomsorg kommer multiprofessionella team där läkare och sjuksköterskor delar på ledningsansvaret att fylla en viktig funktion. För att säkerställa en god patientsäkerhet och en genomgående hög kvalitet bör man även se till att att delegering genomförs på ett patientsäkert sätt, stärka omvårdnadsdokumentationen och skapa en arbetsmiljö med tid för lärande, reflektion och etiska diskussioner. Det ger i sin tur utrymme för kontinuerlig kvalitetsuppföljning, säger Olivia Wigzell.

”Med en äldreomsorgslag tydliggörs de krav kommuner och verksamheter ska leva upp till.”

Personalen är otroligt viktig
Hennes ambition är att äldreomsorgslagen ska stödja äldreomsorgen i dess arbete på samma sätt som läroplanen stödjer skolans arbete. En central målsättning är att uppnå en likvärdig nationell kvalitetsnivå i äldreomsorgen. När dess uppdrag lagstiftas öppnar det också upp för mer löpande tillsyn av verksamheterna.
– Såväl läkare som sjuksköterskor är otroligt viktiga i framtidens äldreomsorg. Behovet av fler grundutbildade sjuksköterskor är stort, men efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom geriatrik, demenssjukdomar samt distriktssköterskor kommer också att öka. Vi ska även se över möjligheten till en fast läkarkontakt för brukare i äldreomsorgen. En fast läkarkontakt är allra viktigast för individer med ett stort vårdbehov, och många av dem finns i äldreomsorgen, säger Olivia Wigzell.

Utvecklingsmöjligheter
Hon hoppas också att äldreomsorgslagen kan öka äldreomsorgens attraktivitet för sjuksköterskor och läkare eftersom lagstiftningen även tydliggör de utvecklingsmöjligheter äldreomsorgen kan erbjuda.
– Det är ett komplext och utvecklande arbete som förhoppningsvis kan erbjuda goda möjligheter till verksamhetsutveckling framöver. I utredningen kommer vi bland annat att titta på hur äldreomsorgen kan tillvarata läkares och sjuksköterskors kompetens på bästa sätt. Ett stort fokus blir att stärka äldreomsorgens kvalitetsarbete, vilket även kan stärka dess attraktivitet gentemot professionerna, säger Olivia Wigzell.
Förslaget till en äldreomsorgslag ska redovisas senast den 30 juni 2022.