AI inom sjukvården

AI kan ge stöd i omvårdnadsarbetet

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Magnus Karlsson
Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Foto: Magnus Karlsson

AI, artificiell intelligens, kan bland annat fungera som beslutsstöd i hela omvårdnadsprocessen, vid bedömning, diagnostisering, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Teknologin kan också användas för att förutsäga hälso- och sjukdomsförlopp för det hälsofrämjande arbetet.

AI kommer att kunna användas på många håll inom vården, även om det ännu inte är en del av så många sjuksköterskors vardag. Just nu pågår mycket forskning och initiativ i vården för att öka kunskapen om hur AI-teknologi kan användas för att stödja professionernas arbete med en personcentrerad god och nära vård för alla patienter. I detta arbete har sjuksköterskor en viktig roll för att AI ska tillämpas där det finns störst behov samt att tekniken är anpassad, har hög relevans och är av värde utifrån ett professionsperspektiv.

Flera tillämpningsområden
AI har många tillämpningsområden, allt från bildanalys till att processa stora mängder information om specifika patienter. Med stöd av AI-teknologi kan vården analysera stora mängder data och ta hänsyn till ett stort antal parametrar som berör patientens hälso- och sjukdomssituation. Dessa stora datamängder är svåra att analysera manuellt av en människa. AI-baserade analyser kan användas till att förutsäga hur patientens hälso- och sjukdomstillstånd kommer att utvecklas över tid. Det kan underlätta för personalen att ge förebyggande åtgärder, hälsofrämjande insatser och behandling i rätt tid och till rätt patient.

”AI bör betraktas som ett stöd för sjuksköterskor att bedriva en personcentrerad god och nära vård.”

Omvandla vårddata
– AI-baserad teknologi har potential att omvandla vårddata till meningsfulla och användbara insikter och verktyg som kan stödja beslutsfattande, optimera vårdprocesser och tillhandahålla högkvalitativ vård för specifika patientgrupper. I dagsläget finns dock inte tillräckligt med kunskap om hur AI-teknologi kommer att påverka sjuksköterskans roller, ansvar och arbetssätt, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Hon leder en forskargrupp vid Högskolan i Halmstad som forskar om etik, patientsäkerhet, implementeringsutmaningar och förändrade roller när ny teknologi ska användas i vården.

Underlätta omvårdnadsarbetet
– Det är osannolikt att AI-teknologin i framtiden kommer att ta över sjuksköterskors arbetsuppgifter eller ersätta sjuksköterskor. AI-teknologin är tänkt att utgöra ett komplement till sjuksköterskors erfarenhet och gedigna omvårdnadskompetens. AI bör betraktas som ett stöd för sjuksköterskor att bedriva en personcentrerad god och nära vård. Intentionen är att sjuksköterskors omvårdnadsarbete ska underlättas av AI och digitala beslutstöd genom hela omvårdnadsprocessen. Det kan bidra till att sjuksköterskor i stället får mer tid att lägga på omvårdnaden och mötet med patienten, säger Petra Svedberg.