Nära vård

Kommunal hälso- och sjukvård

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Hanna Björnheden
Carin Bringestedt, avdelningschef vid vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad. Foto: Hanna Björnheden

Sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården fyller en viktig funktion i många människors vardag och får en ännu mer betydelsefull roll i takt med att den nära vården byggs ut. Sjuksköterskor i kommunal verksamhet har ett fritt och rörligt yrke med utrymme för självständiga bedömningar och beslut.

– Sjuksköterskor i kommunal verksamhet har ett arbete där de får ta egna initiativ och kan fatta självständiga beslut baserat på en helhetsbild av patientens hälsa och livssituation. De har också ett viktigt pedagogiskt uppdrag som går ut på att stödja omvårdnadspersonalen i deras arbete. De arbetar med en omfattande bredd av typer av patienter och med en mångfald diagnoser, säger Carin Bringestedt, avdelningschef vid vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Långsiktiga patientrelationer
Några faktorer som kan få fler sjuksköterskor att söka sig till den kommunala hälso- och sjukvården är, enligt Carin Bringestedt, ett tydligt och nära ledarskap och ett sammanhang där sjuksköterskor och andra professioner ingår. Administrativ avlastning som gör det möjligt för sjuksköterskor att fokusera på sitt kärnuppdrag, kontinuerlig kompetensutveckling och betald specialistutbildning är ytterligare faktorer som kan öka attraktiviteten.
– En avgörande skillnad jämfört med slutenvården är att sjuksköterskor i kommunal verksamhet har längre patientrelationer. Genom att möta patienten i sitt eget sammanhang i hemmiljö kan sjuksköterskan göra bedömningar och, tillsammans med patienten, planera insatser utifrån ett helhetsperspektiv, säger Carin Bringestedt.

”Nära vård innebär en förskjutning till mer avancerad vård i patientens hemmiljö.”

Med bred erfarenhet
Den kommunala hälso- och sjukvården efterfrågar sjuksköterskor med en bred erfarenhet från flera olika typer av verksamheter. Distriktssköterskor samt specialistsjuksköterskor inom psykiatri, geriatrik, diabetes, demens och palliativ vård behövs också.
– Det är viktigt att den kommunala hälso- och sjukvården kan konkurrera med andra vårdgivare vad gäller karriärvägar och karriärutvecklingsmodeller. De kan exempelvis erbjuda fördjupningsuppdrag inom olika specialiteter, eller expertuppdrag som innebär en möjlighet att utveckla professionen och agera mentor till andra sjuksköterskor. Möjligheten att forska är ytterligare en karriärväg som även kommunala arbetsgivare kan erbjuda, säger Carin Bringestedt.

Mer avancerad vård
I framtidens nära vård får den kommunala hälso- och sjukvården en än mer framskjuten roll.
– Nära vård innebär en viss avancerad vård flyttas till patientens hemmiljö. Det innebär att komplexiteten ökar. Samtidigt blir antalet diagnoser som de kommunala sjuksköterskorna möter fler. I den nära vården behövs fler sjuksköterskor med olika typer av specialistuppdrag. Dessutom krävs en fördjupad samverkan med såväl patient som närstående, primärvården och slutenvården, säger Carin Bringestedt.