Distriktssköterska

Distriktssköterskans unika kompetens bör tillvaratas

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Maria G Nilsson

Distriktssköterskan har en nyckelroll i primärvården, med ett självständigt patientansvar, och fokus på primärvårdsprevention. I den nära vården behöver distriktssköterskans roll bli än mer central. Med ett tydligt mandat i det förebyggande arbetet, en ytterligare legitimation och en påtaglig lönedifferentiering kan attraktiviteten öka för yrkesrollen.

– Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt, med avancerade bedömningar av ohälsa och hälsa, beslut om behandling och initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Distriktssköterskan har det fördjupade ansvaret att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården. Det är en bred yrkesroll som ser på hela människan genom hela livet, från spädbarn till palliativ vård, säger Maria Öst-Backa, ordförande i Distriktssköterskeföreningen (DSF), och projektledare för implementeringen av vårdsystemet Cosmic i Region Gävleborg. Hon har arbetat som distriktssköterska sedan 1995, bland annat på hälsocentral och jourmottagning, och varit chef på olika hälsocentraler och på 1177.

”Distriktssköterskan har det fördjupade ansvaret att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården.”

Maria Öst-Backa, ordförande i Distriktssköterskeföreningen. Foto: Maria G Nilsson
Maria Öst-Backa, ordförande i Distriktssköterskeföreningen. Foto: Maria G Nilsson

Unik kompetens
Distriktssköterskor har ett brett arbetsfält inom både regional och kommunal hälso- och sjukvård, och kan vara verksamma på primärvårdsmottagningar, på BHV, inom elevhälsan, i hemsjukvård, på särskilda boenden och LSS-boenden. Behovet är stort i hela landet. Distriktssköterskans kompetens i såväl omvårdnad som vårdpedagogik, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap är dessutom en utmärkt grund för olika typer av roller inom ledarskap och verksamhetsutveckling. I samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet utvecklar DSF nu en vidareutbildning till avancerad specialistsjuksköterska, vilket kommer att öppna ytterligare en karriärväg.
– Distriktssköterskeyrket är spännande och mångfasetterat eftersom man kan arbeta inom så många olika områden. Vad som kunde göra rollen som distriktssköterska ännu attraktivare är en specifik legitimation för yrket. Det vore också ett erkännande för distriktssköterskans unika kompetens, säger Maria Öst-Backa.

Distriktssköterskedagen 2024
Den 4 till 5 oktober 2024 arrangerar DSF Distriktssköterskedagen i Stockholm. Under två dagar erbjuds kostnadseffektiv och koncentrerad fortbildning med fokus på hela livet, från barnhälsovård till palliativ vård. Bland föreläsarna finns representanter från Socialstyrelsen, som kommer att prata om stärkt kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa, minnesmästaren Jonas von Essen samt Claes Elfsberg, som kommer att tala om ålderism. DSF kommer att arrangera en workshop om egenvård genom hela livet.
– Distriktssköterskor har en viktig pedagogisk roll för att utbilda befolkningen i egenvård genom hela livet, en roll vi i DSF för närvarande arbetar för att stärka, i samverkan med andra professioner, kommuner och civilsamhället, avslutar Maria Öst-Backa.