Etikettarkiv: Långsiktighet

Bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor minskar vårdplatsbristen

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Vårdplatssituationen har försämrats under de senaste sex månaderna och endast 5 procent av sjuksköterskorna anser att patientsäkerheten har förbättrats.
– En avgörande faktor för att minska vårdplatsbristen är att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

– Undersökningsresultatet är självklart alarmerande och oroväckande. Det är allvarligt att bara fem procent av sjuksköterskorna anser att patientsäkerheten har förbättrats, vilket visar att utvecklingen går åt fel håll. Det ser vi exempel på när det gäller vårdskador. Antalet vårdskador har dessvärre ökat sedan 2015, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.
En viktig bidragande faktor till både vårdplatsbristen och patientsäkerhetsfrågan är bristen på såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor. Det leder till att vårdplatser och ibland hela vårdavdelningar stängs, vilket gör att belastningen ökar på de verksamheter som fortfarande är igång.

Förbättra arbetsvillkoren
– Vårdplatsbristen har ett naturligt samband med bristen på våra yrkesgrupper. En avgörande grundläggande faktor för att minska vårdplatsbristen är därför att förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna för sjuksköterskorna så fler sjuksköterskor blir motiverade att söka sig till och att stanna i olika verksamheter. Man måste helt enkelt värdera sjuksköterskornas kompetens mycket högre. Vårdens arbetsgivare bör också införa utbildningsanställningar i högre utsträckning, så att fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. säger Sineva Ribeiro.
Förändringar direkt på arbetsplatsen kan ge en bättre arbetsmiljö och säkrare vård. Det handlar till exempel om hur arbetet organiseras, hur arbetstiden förläggs och vem som gör vad. Här har vårdens chefer och ledare ett stort ansvar att tillsammans med medarbetarna hitta lösningar som passar den egna verksamheten.

Långsiktiga satsningar krävs
– Eftersom det finns ett tydligt samband mellan patientsäkerheten och vårdplatsbristen krävs ett helhetsgrepp om dessa frågor. Här finns inga genvägar. För att åtgärda statistiken och på allvar förbättra situationen för såväl sjuksköterskor som patienter krävs långsiktiga och strukturerade satsningar. Man måste exempelvis ha chefer som ger sjuksköterskor möjlighet att arbeta med patientsäkerhetsfrågor i nära samverkan med patienterna, avslutar Sineva Ribeiro.

Anser du att patientsäkerheten har förbättrats inom sjukvården under de senaste 6 månaderna?

Har situationen angående vårdplatser förbättrats?
98% av sjuksköterskorna ansåg i mars 2017 att brist på vårdplatser var ett allvarligt problem för patientsäkerheten. Har situationen ang. vårdplatser förbättrats under de senaste 6 månaderna?


Hur ska barnmorskor behållas långsiktigt?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Svaren i undersökningen ger en tydlig bild av hur barnmorskor ska attraheras och behållas långsiktigt inom förlossnings- och mödravården. Högre lön, bättre bemanning och rimlig arbetstid.

Barnmorskor har svarat på hur arbetsvillkoren måste förändras för att attrahera och behålla barnmorskor långsiktigt inom förlossnings- och mödravården.

Lön och fler barnmorskor
Majoriteten av de tillfrågade barnmorskorna tog upp lönen som i deras tycke är för låg. Att utbilda sig till barnmorska tar många år och det är ett oerhört ansvarsfullt jobb de gör. Man ansåg också att lönetrappan bör ses över, då de som har jobbat länge riskerar att halka efter de nyanställda.
Arbetssituationen på en förlossningsavdelning är ofta stressad då ingen förlossning är den andra lik. Många anser att det ska finnas en barnmorska som följer en patient från intag till att barnet är fött och det administrativa efterarbetet är klart. En ökad bemanning gör att arbetsbördan kan fördelas bättre när många förlossningar pågår samtidigt.

Arbetstid och arbetsmiljö
Det framkom i undersökningen att det är få barnmorskor som arbetar heltid på grund av all stress det innebär att ha ansvar för flera föderskor samtidigt. ”Heltidsarbete ska inte vara omöjligt att orka med.” Många vill också ha möjlighet att välja arbetstid och vara delaktiga i schemaläggningen.
Mindre enheter, lugnare tempo med färre patienter per barnmorska, tid för återhämtning och reflektion innan man tar emot nästa familj. Flera barnmorskor känner sig otillräckliga och misslyckade i sitt arbete. Lugna förlossningar där en barnmorska utstrålar säkerhet och närvaro är en förutsättning för att det ska bli en positiv upplevelse för familjen.
Brist på kompetensutveckling angavs också. Den behövs både i utvecklingssyfte men också för att kunna göra karriär inom yrket.

Viktigast för att attrahera och behålla barnmorskor långsiktigt
1. Lön efter kompetens
2. Fler barnmorskor på förlossningsenheterna
3. Kortare arbetstid
4. Bättre arbetsmiljö
5. Möjlighet till kompetensutveckling