Sjuksköterskor avgörande för framtidens e-hälsoutveckling

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på Landstinget i Värmland. Foto: Landstinget i Värmland
Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på Landstinget i Värmland. Foto: Landstinget i Värmland
En växande åldrande befolkning och patienters krav på en mer tillgänglig vård där de själva i högre utsträckning är delaktiga, är några faktorer som driver utvecklingen inom e-hälsa. Sjuksköterskors generalistkompetens och goda inblick i vårdsystemet gör att de fyller en nyckelroll i framtidens e-hälsoarbete.

– En viktig framgångsfaktor inom e-hälsa är att formulera de konkreta nyttoeffekter man vill uppnå för patienten och för sjukvården. Landstingen behöver tydliga målsättningar och strategier för sitt samlade e-hälsoarbete, och de kommer att behöva lägga mycket resurser på e-hälsoutveckling under de kommande åren, för att sen kunna hämta hem effekterna under åren därpå, säger Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på Landstinget i Värmland. Hon är specialistsjuksköterska inom intensivvård och arbetade kliniskt i tio år innan hon år 2000 blev chef inom hjärtsjukvården i Skövde och därefter från 2012 biträdande divisionschef för medicindivisionen på Landstinget Värmland. Sedan 2016 arbetar hon som e-hälsostrateg i Landstinget i Värmland.
Landstinget i Värmland arbetar bland annat med tidsbokningar via nätet, journaler som tillgängliggjorts för patienter via nätet och att vårdpersonalen utrustats med läsplattor som de har med sig i det patientnära arbetet. Det underlättar planeringen av dagens arbete och gör det möjligt att dela med sig av mer information till patienten.

Ökar patientens delaktighet
Ett område som förmodligen kommer att växa framöver är, enligt Cecilia Karlsson, hemmonitorering, alltså att patienter själva mäter blodtryck eller andra vitala värden i hemmet som förs över digitalt till journalsystem och sjukvården där patienter som har behov kan få rådgivning av en sjuksköterska.
– E-hälsotjänster som ökar patientens delaktighet och möjlighet att påverka sin egen vård kommer sannolikt att öka framöver, liksom stödprogram via nätet, exempelvis fysisk aktivitet på recept, sluta röka-program och liknande. Jag tror också att vi kommer att få se fler beslutsstödsystem för både patienter och vårdpersonal, säger Cecilia Karlsson.
Hennes råd till vårdgivare som vill utveckla sitt e-hälsoarbete är att satsa på nära samverkan mellan huvudmän. Patienten ska kunna följas och följa sin egen vård, oavsett om den sker i kommunal, privat eller landstingsregi. Att verkligen se patienten som en resurs i vård och behandling, ge möjligheter med hjälp av digitala verktyg att sköta mer av vården från hemmet.

Sjuksköterskor fyller nyckelroll
– Den tekniska utvecklingen har kommit långt, och många av de system som behövs i framtidens e-hälsoutveckling är redan här. Samtidigt behöver vårdgivarna lägga mer resurser på att utbilda och motivera sin personal i att använda den teknik och de system som utvecklas. Ett annat råd är att våga testa olika lösningar, se till att ha tillräckligt mod för att våga prova, säger Cecilia Karlsson.
Hon anser att sjuksköterskor fyller en nyckelroll i arbetet med att utveckla framtidens e-hälsolösningar. Sjuksköterskors generalistkompetens och goda överblick över vårdkedjan är värdefulla tillgångar när e-hälsotjänster ska utvecklas.
– Sjuksköterskor har även en viktig funktion i att lotsa patienten rätt i sjukvården och att fungera som vårdcoach, inte minst för kroniskt sjuka och multisjuka patienter. Jag är övertygad om att fler sjuksköterskor kan involveras i e-hälsoutvecklingen. En bra början är att vara lika digital i sitt tänkande och agerande när man befinner sig på jobbet som privat, säger Cecilia Karlsson.