Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus. Foto: Johan Främst / Skaraborgs Sjukhus
Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus. Foto: Johan Främst / Skaraborgs Sjukhus

90 procent av sjuksköterskorna anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus.
– Det är viktigt att omvårdnadsperspektivet inkluderas när sjukhusledningen fattar avgörande beslut, säger Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska på Skaraborgs sjukhus.

– Med tanke på vilken central funktion omvårdnaden fyller i sjukhusvården och att merparten av medarbetarna på ett sjukhus ägnar sig åt omvårdnad så är det inte förvånande att 90 procent av sjuksköterskorna anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i sjukhusens ledningsgrupper, säger Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus. I april 2018 byter hon tjänst till kvalitetschef på samma sjukhus.
Susanne Gustavsson, som även är utbildad barnmorska och har disputerat på patientinvolvering i utvecklingsarbete, har varit chefssjuksköterska sedan 2011, med omvårdnadsfrågor och patientsäkerhetsfrågor som sitt primära fokus.
– Det är viktigt att omvårdnadsperspektivet inkluderas när sjukhusledningen fattar avgörande beslut. Chefssjuksköterskans omvårdnadskompetens är ett betydelsefullt komplement till det medicinska perspektivet, säger Susanne Gustavsson.

Utvecklingen håller på att vända
– Även om det i dagsläget saknas chefssjuksköterskor i ledningssammanhang på många sjukhus så upplever jag att utvecklingen håller på att vända. En faktor som kan ha bidragit till att fler sjukhusledningar ser värdet i att inkludera en chefssjuksköterska är de studier som genomförts inom ramen för Magnetmodellen. De visar att sjukhus som har omvårdnadskompetens på samtliga nivåer i organisationen har lättare att rekrytera och behålla sina sjuksköterskor. Många av de vanligaste vårdskadorna återfinns inom omvårdnadsområdet, exempelvis fallskador, trycksår och undernäring, säger Susanne Gustavsson.

Jämlik med chefsläkarrollen
Hon rekommenderar fler sjukhus att inkludera chefssjuksköterskor i ledningssammanhang på alla nivåer. Susanne Gustavsson anser att chefssjuksköterskan även fyller en viktig funktion som patienternas företrädare i omvårdnadsperspektivet i ledningssammanhang och tillägger att chefssjuksköterskans roll bör vara jämlik med chefsläkarrollen på sjukhus.
– En prestigelös och nära samverkan mellan chefsläkare och chefssjuksköterska på ledningsnivå gör att professionerna lär av varandra och lättare kan få ett helhetsperspektiv på patientens vård. Exempel på frågor som läkare och sjuksköterskor kan hantera tillsammans på ledningsnivå är utvecklingen av personcentrerad vård och vårddokumentation. Av tradition skriver läkaren sina anteckningar i en del av journalen, medan sjuksköterskan använder en annan. Det medför en risk att professionerna går miste om viktig patientinformation om man inte läser varandras anteckningar, säger Susanne Gustavsson.

Bör det finnas en motsvarighet till chefsläkare i form av en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus?