En god palliativ vård lyssnar på varje individ

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Johanna Kesti, specialistsjuksköterska inom palliativ vård, Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping och Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund.
Johanna Kesti, specialistsjuksköterska inom palliativ vård, Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping och Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund.
Nästan alla sjuksköterskor vet ganska väl vad ett arbete inom palliativ vård innebär och omfattar. Det är tydligt att den palliativa vården intresserar många sjuksköterskor eftersom 2 av 3 sjuksköterskor redan arbetar inom eller kan tänka sig att arbeta med palliativ vård.

– Det inte förvånande att palliativ vård intresserar många. Palliativ vård är så mycket mer än att enbart vårda patienter i livets slutskede. Det är en vårdfilosofi som kan appliceras i alltifrån hemsjukvården till geriatriken samt vård- och omsorgsboenden, säger Johanna Kesti, specialistsjuksköterska inom palliativ vård på Stockholms sjukhem.

Teamarbete viktig hörnsten
Den palliativa vårdens syfte är att på olika sätt lindra de symptom som ofta uppkommer i livets slutskede.
– Vården utgår från patientens önskemål och behov. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor och kuratorer. Teamarbete är en viktig hörnsten i den palliativa vården. Fysisk, psykisk, social och existensiell symptomlindring är också centrala, säger Johanna Kesti.
Den enskilt viktigaste faktorn för att driva en god palliativ vård är, enligt Johanna Kesti, en grundsyn som baseras på människors lika värde samt att se och lyssna till varje individ.
Dessa faktorer i kombination med närhet, helhet, kunskap och empati borgar för en palliativ vård av hög kvalitet.

Specialistutbildning
– Palliativ vård har de senaste femton åren lyfts fram på flera olika sätt, bland annat genom den statliga utredningen ”Värdig vård i livets slut”, SOU 2001:6. Drivna medarbetare inom palliativ vård har bildat yrkesföreningar som bidragit till att öka kännedomen om vad palliativ vård innebär, säger Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping. Hon har arbetat som sjuksköterska i den palliativa vården sedan 1994.
Ytterligare en faktor som bidrar till att majoriteten av sjuksköterskorna vet vad ett arbete inom palliativ vård innebär och omfattar är, enligt Ermioni Coxidou, att palliativ vård numera ingår som en del av grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammen. Sedan några år finns också vidareutbildning till specialistsjuksköterska i palliativ omvårdnad.

Göra skillnad för patienten
– De viktigaste faktorerna för att bedriva en god palliativ vård är att skapa trygghet och erbjuda en aktiv helhetsvård som bejakar livet. Vi tillämpar de sex S:en, en modell för personcentrerad palliativ vård där helhetssyn är ledstjärnan, säger Ermioni Coxidou.
De sex S:en, söker svar på frågor relaterade till självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Syftet är att fånga upp patientens behov och att vi hörsammar patient och närståendes tankar om den sista tiden i livet.
– Det svåraste med att arbeta med palliativ vård är att möta patienternas lidande med vetskapen att vi inte alltid kan lindra det. Det mest givande är att verkligen ha möjlighet att göra skillnad för patienten, att vara en del av ett team och att få följa patientens sista tid i livet, säger Ermioni Coxidou.
– Alla sjuksköterskor är medvetna om att döden är en del av deras yrkesutövning. Att så många anser att de vet vad palliativ vård innebär beror säkert på att de svarar utifrån den kontakt med livets slutskede och döden som de har i det sammanhang de arbetar, säger Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund i Region Skåne och verksamhetschef på Palliativt Utvecklingscentrum i Region Skåne.

Patientcentrerat omhändertagande
I Region Skåne bedrivs den palliativa vården på ett strukturerat sätt för att kunna erbjuda ett jämlikt vårdutbud till alla patienter.
– Vi ser till helheten med fokus på patientens behov där bland annat symtomlindring ingår och vi finns där kontinuerligt. Vi erbjuder även stöd till läkare och sjuksköterskor som möter patienter i livets slutskede, säger Saerun Jonsdottir.
Hon betraktar det som mycket positivt att 48 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med palliativ vård.
– Det är faktiskt väldigt livgivande att bidra till att en patients sista tid i livet blir så bra som möjligt. Anledningen till att nästan hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med palliativ vård är förmodligen att det är väldigt tillfredsställande och givande att göra verklig skillnad för patienten och arbeta med något så meningsfullt som palliativ vård. Ett sömlöst patientcentrerat omhändertagande där arbetssättet är etablerat och inarbetat bäddar för god och nära vård. För att nå detta krävs en god samverkan där medarbetarnas kompetens är hög och insatser görs utifrån rätt prioriteringar. Då når vi en jämlik vård, avslutar Saerun Jonsdottir.

Vet du vad ett arbete inom palliativ vård innebär och omfattar?
Skulle du kunna tänka dig att arbeta med palliativ vård?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.