Presentation
Region Kronoberg

Anestesikliniken satsar på forskning och utveckling

Publicerad 6 april 2022
Foto: Martina Wärenfeldt
När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt
När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt

För sjuksköterskor på anestesikliniken i Växjö finns det stora möjligheter att förverkliga sina karriärdrömmar. I rollen som klinisk lektor bygger Sofia Almerud Österberg broar mellan kliniken, lärosäten och forskning.

Arbetet på anestesikliniken är intensivt, spännande och lärorikt. Medarbetarna utför avancerad sjukvård och utvecklingstakten är hög. För att kompetenser ska fångas upp och ny kunskap ska få fäste har Region Kronoberg anställt en klinisk lektor med docentkompetens.
– Sjuksköterskor som söker sig till anestesikliniken ska känna att vi erbjuder någonting annat, någonting mer. Här får de stöttning och möjlighet att utvecklas som sjuksköterskor. Det ska även finnas möjlighet att utvecklas akademiskt. Alla nya specialistsjuksköterskor har en magisterexamen och den kompetensen måste vi ta vara på, säger Sofia Almerud Österberg som har arbetat i den nya rollen sedan 2019.
Som klinisk lektor fungerar Sofia som brobyggare och spindel i nätet. Tjänsten delas mellan anestesikliniken, forskningsenheten och Linnéuniversitetet. Efter 16 år i forskningsvärlden, där hon bland annat har disputerat, blivit docent och provat på att vara chef, ville hon komma närmre det kliniska arbetet.
– Jag har hela tiden strävat efter att min och andras forskning ska komma den kliniska verksamheten till gagn, säger hon.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Satsar på kompetensutveckling
Arbetet med att fånga upp medarbetarnas nyfikenhet på forskning och studier handlar om allt från att visa vilka möjligheter det finns för sjuksköterskor som vill studera vidare till att handleda uppsatser och bana väg för fler specialistsjuksköterskor.
Det har även tagits fram en kompetensstege för IVA-sjuksköterskor. Målet är att samtliga sjuksköterskor på anestesikliniken ska ha en tydlig bild av de möjligheter som ligger framför dem.

Forskning en del av vardagen
Som en del av klinikens forskningssatsning har ett FoUU-nätverk startats upp. FoUU är ett nätverk för forskning, utbildning och utveckling och består bland annat av huvudhandledare, synergiansvariga, aktiva i klinisk forskning och andra forskningsintresserade på kliniken.
Förutom det övergripande målet att anestesikliniken ska vara en attraktiv arbetsplats är syftet med nätverket att tillvarata forskningskompetens, fånga upp den senaste forskningen, synliggöra och samordna projekt, och starta nya utvecklingsprojekt.
– Tillsammans ska vi integrera forskning och utveckling i vardagen. Idag blir det lätt att forskning och det kliniska arbetet ligger parallellt med varandra. Jag hoppas att det här arbetet kan få fler att känna att det faktiskt är naturligt att de hänger ihop, säger Sofia.

Evidensbaserad sjukvård
Anestesikliniken i Växjö, med sina 350 medarbetare, är en stor arbetsplats. För att inte samarbetsmöjligheter och synergieffekter ska missas arbetar FoUU-nätverket med att synliggöra och samordna de spännande projekt som redan bedrivs. Ytterligare en uppgift är att fånga upp medarbetarnas egna observationer och idéer samt de avvikelser som rapporteras in.
– Det är viktigt att vi lär oss av det som händer. Avvikelserna kan leda till nya utvecklingsprojekt och förbättra vården för patienterna. På det sättet säkrar vi att vi arbetar evidensbaserat och blir en attraktiv arbetsgivare, säger Sofia.

Senaste forskningen
För att anestesikliniken ska ligga i framkant när det kommer till ny forskning är det viktigt att kunna navigera bland alla publikationer och studier. Som en del i det arbetet har en vetenskaplig ”bokcirkel”, journal club, startats. Under sina träffar läser och diskuterar deltagarna bland annat magisteruppsatser från de medarbetare på kliniken som nyligen har blivit färdiga med sina utbildningar, men också vetenskapliga artiklar.
Dessutom har två kliniska bibliotekarier knutits till forskningsnätverket. Deras roll är att bistå med omvärldsbevakning. Allt enligt devisen ”kunskap ska vara lätt att hitta”.
– Om vi har en organisation som hela tiden försöker nosa upp den senaste forskningen, de senaste rönen och nya arbetssätt kan vi ligga i framkant rent kvalitetsmässigt. Lärandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi gör roliga saker som stimulerar och bildar oss, med målet att få en bättre vård för våra patienter, säger Sofia.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Region Kronoberg – Anestesikliniken

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla anestesi, operationsverksamhet, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

regionkronoberg.se