Etikettarkiv: Arbetstid

Sjuksköterskornas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Högre löner, bättre arbetsmiljö, drägliga arbetstider, minskad administration och kortning av vårdköerna. Det är några av de beslut som sjuksköterskorna anser att den nya riksdagen ska fatta.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor fick frågan ”Vilka beslut angående hälso- och sjukvården anser du att den tillträdande riksdagen ska fatta?” Här redovisas en sammanfattning av svaren.

Löner, arbetsmiljö och arbetstid
Kommentarer om lön, arbetsmiljö och arbetstid finns oftast med i samma svar. Många menar att de hänger ihop. Om sjukvårdspersonal får bättre löner blir också arbetsmiljön bättre, då man känner uppskattning för det viktiga jobb som utförs inom svensk sjukvård. Man efterlyser också en arbetsmiljö där det finns tid för att äta lunch, gå på toaletten och utbyta erfarenheter med kollegor.
Vad gäller arbetstiden anger många att en heltid ska motsvara 80%. Man menar också att löner, arbetsmiljö och arbetstid är en förutsättning för att personal ska stanna kvar inom sjukvården.
Många kommentarer beskriver den stress som många anställda inom sjukvården upplever. Att arbeta med sjuka människor är en stress i sig, och därför borde arbetsmiljön vara optimal.
Nästan hälften av alla sjuksköterskor har angivit att högre löner, bra arbetsmiljö och rimlig arbetstid måste prioriteras för att få en bra vård i Sverige.

Mer personal
Att anställa mer personal skulle föra med sig många positiva effekter. Många tycker att det behövs personal inom alla yrkesgrupper, inte bara sjuksköterskor. Kringtjänster som städ och administration är minst lika viktigt, för alla måste få en möjlighet att utföra det arbete de är anställda för.
Vårdköerna skulle också kunna kortas om det fanns mer personal. En lång väntan på behandling kan vara förödande för en svårt sjuk patient. Man betonar också att det är viktigt att ta bort administrationen från vårdpersonal.

Lika vård över hela landet
För att få en likvärdig vård och lika villkor för personal inom vården ska landstingen tas bort och sjukvården ha staten som huvudman. Idag finns alltför stora skillnader i både väntetider och närhet till vårdenheter, men också vad gäller lön och arbetstider för personal.
Några anser även att privatiseringen ska upphöra. För att få en likvärdig arbetssituation krävs att alla har samma arbetsgivare. Att en avdelning har personal med olika arbetsgivare är en grogrund för dålig stämning.
Riksdagen ska arbeta med att göra upp långsiktiga planer där det görs satsningar på rekrytering, utbildning och arbetsmiljö som inte rivs upp eller görs om vid regeringsbyte! Det är också av största vikt att de som arbetar med sjukvårdsfrågor i riksdagen vet vad det handlar om och hur det fungerar ”på golvet”.

Sjuksköterskornas råd till den nya riksdagen
1. Höj lönerna för all personal inom sjukvården
2. Förbättra arbetsmiljön och arbetstiderna
3. Anställ mer personal
4. Korta vårdköerna
5. Minska administrationen
6. Verka för lika vård över hela landet
7. Förstatliga sjukvården
8. Fatta långsiktiga beslut
9. Skaffa kunskap om sjukvårdsfrågor
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Hur ska barnmorskor behållas långsiktigt?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Svaren i undersökningen ger en tydlig bild av hur barnmorskor ska attraheras och behållas långsiktigt inom förlossnings- och mödravården. Högre lön, bättre bemanning och rimlig arbetstid.

Barnmorskor har svarat på hur arbetsvillkoren måste förändras för att attrahera och behålla barnmorskor långsiktigt inom förlossnings- och mödravården.

Lön och fler barnmorskor
Majoriteten av de tillfrågade barnmorskorna tog upp lönen som i deras tycke är för låg. Att utbilda sig till barnmorska tar många år och det är ett oerhört ansvarsfullt jobb de gör. Man ansåg också att lönetrappan bör ses över, då de som har jobbat länge riskerar att halka efter de nyanställda.
Arbetssituationen på en förlossningsavdelning är ofta stressad då ingen förlossning är den andra lik. Många anser att det ska finnas en barnmorska som följer en patient från intag till att barnet är fött och det administrativa efterarbetet är klart. En ökad bemanning gör att arbetsbördan kan fördelas bättre när många förlossningar pågår samtidigt.

Arbetstid och arbetsmiljö
Det framkom i undersökningen att det är få barnmorskor som arbetar heltid på grund av all stress det innebär att ha ansvar för flera föderskor samtidigt. ”Heltidsarbete ska inte vara omöjligt att orka med.” Många vill också ha möjlighet att välja arbetstid och vara delaktiga i schemaläggningen.
Mindre enheter, lugnare tempo med färre patienter per barnmorska, tid för återhämtning och reflektion innan man tar emot nästa familj. Flera barnmorskor känner sig otillräckliga och misslyckade i sitt arbete. Lugna förlossningar där en barnmorska utstrålar säkerhet och närvaro är en förutsättning för att det ska bli en positiv upplevelse för familjen.
Brist på kompetensutveckling angavs också. Den behövs både i utvecklingssyfte men också för att kunna göra karriär inom yrket.

Viktigast för att attrahera och behålla barnmorskor långsiktigt
1. Lön efter kompetens
2. Fler barnmorskor på förlossningsenheterna
3. Kortare arbetstid
4. Bättre arbetsmiljö
5. Möjlighet till kompetensutveckling

Högre lön och arbetstiden lockar till bemanningsbranschen

Lönen är i särklass det tyngsta argumentet för arbete inom bemanningsbranschen menar de sjuksköterskor som ingick i en nyligen genomförd undersökning. På andra plats kommer möjligheten att kunna styra över sin arbetstid.

Sjuksköterskorna som angav att de kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för sjuksköterskor fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för sjuksköterskor?”.
”Bättre betalt, lön i förhållande till investerad tid, konkurrenskraftig lön, en lön som representerar vad min utbildning, kunskap och erfarenhet är värd”… Formuleringarna är många men gemensamt är att en majoritet av sjuksköterskorna framhåller lönen som den främsta anledningen till att arbeta för ett konsultföretag. En högre lön kopplas även till större livskvalitet, uppskattning och känslan att få en lön som motsvarar arbetsinsatsen.

Välja sin arbetstid
På andra plats i undersökningen kommer vikten av att kunna påverka och välja sin arbetstid. Man värderar möjligheten att ha mer inflytande och kunna lägga sitt eget schema. Att själv få bestämma när man ska jobba eller vara ledig väger tungt. Friheten att kunna bestämma över sin arbetstid är ett viktigt skäl för att välja bemanningsbranschen.

Frihet och variation
Många nämner även flexibilitet och ökad valfrihet, utan att vidare specificera, som ett argument för att arbeta för ett konsultföretag. Att ha valmöjligheter och att kunna påverka är viktiga faktorer. Nästan lika många menar att arbetet för ett bemanningsföretag kan vara utvecklande då man får prova flera olika arbetsplatser och verksamheter. Det skapar omväxling och ger möjlighet till variation och kompetensutveckling. Det är utmanande och leder till personlig utveckling framhåller ett flertal.

Frikopplad från verksamheten
Ett stort antal sjuksköterskor menar att man som konsult har bättre förutsättningar att fokusera på verksamheten och inte behöva bli involverad i den problematik som kan finnas på arbetsplatsen. Det kan handla om interna konflikter eller organisationsfrågor som man helst vill slippa. Missnöje i arbetsgruppen och tidsödande möten kan ta tid från det patientnära arbetet. I konsultrollen behöver man inte ta samma ansvar eller engagemang, utan kan ”göra ett jobb och gå hem”. Slutligen bör även nämnas att ett flertal sjuksköterskor känner att de blir mer uppskattade och respekterade i ett bemanningsföretag.

Främsta argument för att välja bemanningsbranschen
1. Högre lön
2. Styra sin arbetstid
3. Frihet och flexibilitet
4. Omväxlande och utvecklande
5. Slippa organisatoriska och arbetsplatsfrågor

Dubbla arbetspass får konsekvenser för hälsan

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
42 procent av sjuksköterskorna har under det senaste halvåret känt sig tvungna att arbeta dubbla arbetspass.

– Med tanke på kompetensbristen i sjukvården är jag inte förvånad att hela 42 procent av sjuksköterskorna känt sig tvungna att arbeta dubbla arbetspass. Många vill ställa upp för sin kollegor och för att chefen ska få schemat och kompetensförsörjningen att gå ihop. Det är en anledning till att man tackar ja till dubbla pass, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
Hon betraktar det som fullständigt orimligt att många sjuksköterskor känner sig tvingade att jobba dubbla pass för att schemaläggningen på deras arbetsplats ska fungera. Annelie Söderberg betraktar en god löneutveckling, rimlig arbetsbelastning samt att arbetsgivarna säkerställer kompetensförsörjningen på andra sätt än att överutnyttja befintlig personal som de viktigaste åtgärderna.
– Bristande förutsägbarhet kring arbetstider är en av de största stressfaktorerna i arbetslivet. Sjuksköterskor som känner sig tvingade att jobba dubbla pass känner ofta av en ökad anspänning såväl på jobbet som när de är lediga, säger hon.

Har du under de senaste 6 månaderna känt dig tvungen att arbeta dubbla arbetspass?

För sjuksköterskor anställda inom sjukhusvården svarade 46% Ja.
För allmänsjuksköterskor anställda inom sjukhusvården svarade 55% Ja.