Etikettarkiv: Landstinget Sörmland

Stor satsning på akuten i Nyköping

Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm
Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm

Nu sker en kraftfull satsning på att förstärka kompetensen på akutmottagningen på Nyköpings lasarett. Starkt fokus på utbildning, kompetensutveckling och förbättringsarbete ger dig som är sjuksköterska nya karriärmöjligheter i en dynamisk och omväxlande miljö.

– Detta är ett led i en riktad satsning på akutsjukvården i hela Sörmland. Akutsjukvården är inne i en positiv trend och som sjuksköterska på akutmottagningen i Nyköping blir man en del av den här utvecklingen och kan ytterligare förstärka och påverka den, berättar verksamhetschef Karin Svalgård.
Utbildning och kompetensutveckling är centrala inslag i satsningen och exempelvis kan man läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, på hel- eller halvfart. Det har Cecilia Hjalmarsson, som blev färdig sjuksköterska för två år sedan, nappat på och hon har precis börjat läsa till specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
–Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt här och detta är en väldigt bra möjlighet att ytterligare höja min kompetens och bli ännu säkrare och tryggare i min yrkesroll, menar hon.
Kliniken tittar hela tiden på möjligheterna till nya tjänster för sjuksköterskor och lyssnar på personalens synpunkter och idéer. Det kan exempelvis handla om att ha utbildningsansvar, jobba med verksamhetsutveckling eller vara barnansvarig.
–Just nu har vi fokus på barnomhändertagande och söker en sjuksköterska som kommer att ha särskilt ansvar i vår utveckling av omhändertagande av akuta barn, både på vår akutmottagning och på våra nyinrättade barnobservationsplatser. Vi rekryterar även för att förstärka bemanningen av sjuksköterskor hela dygnet, berättar Karin.

Förbättringsarbete
Det finns även ett starkt fokus på utbildning i den dagliga verksamheten, med föreläsningar och övningar i olika teman och ämnen. Det kan gälla allt från katastrofmedicin till yrsel, hjärtsvikt och dokumentation. Eftersom akutvården spänner över alla patientkategorier sker utbildning i nära samarbete med andra kliniker. Varje månad hålls också arbetsplatsträffar med samtlig personal, för att diskutera förbättringsarbete och andra viktiga frågor.
Just förbättringsarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Det sker kontinuerligt och strukturerat, bland annat genom diskussioner om aktuella patientfall varje morgon och veckovisa förbättringsmöten, där alla medarbetare är delaktiga och kan komma med förslag.
– Det finns en stark drivkraft att skapa en bra och patientsäker arbetsmiljö. Vi diskuterar oss fram till förändringar och förbättringar och kör sedan testperioder för att se hur det fungerar. Alla är väldigt positiva till att hitta nya arbetssätt och lära sig nytt, säger Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
Hon får medhåll av enhetschef Åsa Björklund.
– Forskning visar att framgångsrika arbetsplatser är de som vågar testa nytt och där medarbetarna är delaktiga. Detta är något som vi verkligen vill ta fasta på och förbättringsarbete har blivit en helt naturlig och integrerad del av allt arbete på akutkliniken, säger hon.

Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm
Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm

Högt i tak
För nya sjuksköterskor har akutkliniken på Nyköpings lasarett ett introduktionsprogram, som sker i dialog med den nya sjuksköterskan. Under introduktionsperioden har man en handledare och efter avslutad introduktion får man välja en mentor, som sedan fungerar som kontakt och bollplank under en längre period.
– Det fungerar väldigt bra. Här är högt i tak och det finns så många man kan fråga om råd. Vi arbetar i sammansvetsade, tvärprofessionella team och jag upplever att alla verkligen vill hjälpa ny personal att komma in i yrkesrollen och trivas. Vi har dessutom ett specialistprogram för läkare i akutmedicin här i Nyköping, vilket utmärker kliniken, säger Linda Sharples, som tidigare arbetade som undersköterska och är färdig sjuksköterska sedan fyra månader tillbaka.
Alla fem vill betona att just akutsjukvård är en av de mest spännande och omväxlande specialiteterna. Till akut-en kommer patienter i alla åldrar och med ett brett spektrum av olika sjukdomar och skador. Här sker snabba tempoväxlingar och det finns en ständig beredskap för omfattande olyckor och samhällskatastrofer.
– Det är enormt varierat med ständigt nya utmaningar, berättar Emelie. Det är det roligaste arbete jag har haft. Dessutom är Nyköping en fantastiskt fin stad, där det är väldigt lätt att trivas.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Akutkliniken, Nyköpings lasarett
Akutkliniken på Nyköpings lasarett är en dygnet-runt-mottagning för allvarliga, akuta tillstånd för medicin-, kirurgi- och ortopedpatienter. Jourtid behandlas även barn samt ögon- och öronpatienter. Idag sker en stor riktad satsning på akutverksamheten i Landstinget Sörmland.

www.landstingetsormland.se

I Sörmland är både patienter och personal i fokus

Åsa Andersson sjukhuskoordinator på Mälarsjukhuset där Resursenheten ingår, Mattias Godlund, enhetschef på sjukvårdens larmcentral och Carina Erlandson, vård­enhetschef på Ögonkliniken i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs
Åsa Andersson sjukhuskoordinator på Mälarsjukhuset där Resursenheten ingår, Mattias Godlund, enhetschef på sjukvårdens larmcentral och Carina Erlandson, vård­enhetschef på Ögonkliniken i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs
Landstinget Sörmland har under en längre period valt att utveckla sina avdelningar för att förbättra villkoren för både patienterna och de anställda. Nu satsar landstinget ytterligare på att vidareutveckla såväl sitt arbetssätt som vårdkvaliteten.

Vårdens snabba utveckling innebär både möjligheter och utmaningar och det gäller för de svenska landstingen att hålla sig à jour med nya metoder och rön. I Landstinget Sörmland har man valt att möta utmaningarna med bästa tänkbara verktyg – sina medarbetare.
– Bara under de senaste tio åren har vårt arbetssätt förändrats väldigt mycket. Det har tillkommit nya behandlingsbara diagnoser och gränserna för vem som arbetar med vad har flyttats för att kunna möta det ökade patientflödet. Det är utvecklande och förutsätter att man hänger med i sin fortbildning och vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling, berättar Carina Erlandson, som är vårdenhetschef på Ögonkliniken i Eskilstuna.
Carina har varit ögonsjuksköterska sedan 1986 och har arbetat vid Ögonkliniken på Mälarsjukhuset sedan 1989. Sedan ett år är hon vårdenhetschef.
– Det är ett roligt och tacksamt jobb som är i ständig förändring. För att möta behovet av utveckling finns såväl interna som externa utbildningar som hjälper oss att stärka vår kompetens, berättar hon. För de sjuksköterskor som är intresserade av ögonsjukvård erbjuder vi betalad vidareutbildning.

Bygger en viktig funktion
Kollegan Mattias Godlund, enhetschef på sjukvårdens larmcentral, ger Carina sitt medhåll och betonar att utvecklingssatsningarna tar sina avstamp i de olika enheternas unika behov.
– Tidigare drevs larmverksamheten av en extern aktör, men sedan i november sköts den i landstingets egen regi och 112-samtalen besvaras av sjuksköterskor. Det är en ganska unik verksamhet; vi gör akuta medicinska bedömningar över telefon, vilket innebär snabba beslut och många patientmöten varje dag. Det är oerhört stimulerande, men ställer ganska specifika krav på medarbetarnas kompetens.
Landstinget tog över prioritering av 112-samtal och dirigering av ambulanserna med önskan att förbättra och effektivisera arbetet. Även om syftet med larmcentralen är att höja kvaliteten på bedömningarna, har det redan medfört en minskning av både antalet ambulansuppdrag och antalet Prio 1-uppdrag vilket ger en ökad ambulansberedskap för Sörmlands invånare.
– Det är intressant att vara med och bygga upp en så viktig funktion, och väldigt roligt att se att vi gör nytta. För att se till att våra medarbetare besitter relevanta kunskaper erbjuder vi utbildningstillfällen halvårsvis, som exempelvis inkluderar HLR-repetition, samtalsmetodik, medicinskt beslutsstöd och mycket annat.

Tillgodoser sjuksköterskornas krav
Styrkan hos landstingets resursenhet ligger i möjligheten för sjuksköterskorna att se en uppsjö olika avdelningar inom samma arbetsplats. Åsa Andersson, sjukhuskoordinator vid Resursenheten, betonar att det resulterar i en bred kompetensbas och en varierad och spännande arbetssituation.
– Vår utveckling beror lite på övriga avdelningar, men det innebär också att vi får ta del av enormt många olika arbetssätt och situationer. Det skapar också möjligheten för våra sjuksköterskor att verkligen få insikt i var de trivs bäst och vad de vill fördjupa sig inom – man får i mångt och mycket ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och alla utformar en individuell kompetensplan i samråd med sin chef. Vi försöker tillgodose allas krav, vare sig det gäller utbildning, schemaläggning eller möjlighet för återhämtning.

Förbättrad patientsäkerhet
Alla tre är överens om att Landstinget Sörmlands satsningar på medarbetarna har lett till förbättrad patientsäkerhet, vilket till syvende och sist är det absolut viktigaste.
– Våra avdelningar har olika förutsättningar och olika utmaningar, men tack vare att landstinget har valt att så tydligt fokusera på sjuksköterskornas villkor och behov har vi fått mycket bättre förutsättningar för att ha patientsäkerhet och patient i centrum. Landstinget äger hela vårdkedjan; vi följer patienterna från samtal via ambulans till sjukhus och kan därmed säkerställa att vi har en personcentrerad vård, med rätt åtgärd i rätt tid. Det är det centrala, avslutar Åsa.

Landstinget Sörmland
Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. För att komma dit behöver Landstinget Sörmland arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa. Som nyexaminerad sjuksköterska får du personlig inskolning och en mentor, och erbjuds ett särskilt introduktionsprogram.

Landstinget Sörmland
Tel vxl: 0155-24 50 00
E-post: landstinget.sormland@dll.se
www.landstingetsormland.se

Följ oss gärna på facebook:
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs


Framtidens Vårdavdelning – smart vård utförd av rätt kompetens

Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
– Framtidens vårdavdelning ska erbjuda smart vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett, där man genom att utmana gamla arbetsstrukturer vill skapa nya arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.

På AVA, akutavdelningen vid Nyköpings lasarett, pågår ett projekt där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa Framtidens vårdavdelning.
– Vi har en utmaning i att hålla vårdplatser öppna och möta det vårdbehov som finns. Samtidigt dras vi med en arbetsstruktur som inte riktigt svarar upp mot dagens situation. Lösningen måste vara att jobba smartare och annorlunda, säger Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning.
Under de kommande två åren ska gamla sanningar om bemanning och arbetsformer granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag.
– Alla medarbetare på avdelningen kommer att involveras och aktivt delta i förändrings- och förbättringsarbetet som bland annat handlar om att utveckla vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och vårdnära IT-stöd. Vi kommer också att pröva nya arbetstidsmodeller med arbetstidsförkortning. Tanken är att AVA i Nyköping ska fungera som en testavdelning där det som utvecklas sedan ska föras vidare ut i organisationen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.

Kompetensförskjutning
Utveckling av nya arbetsstrukturer kräver en omfördelning av de olika yrkesrollernas arbetsuppgifter.
– Idag är det sjuksköterskor som tar hand om det mesta vad gäller till exempel medicinering, rapportering och dokumentation. Tanken är att vi ska flytta över en del av dessa arbetsuppgifter till undersköterskorna som i sin tur måste släppa vissa traditionella uppgifter till Vårdnära Service. Här ingår alla kringuppgifter som finns i vården men som inte kräver en sjukvårdsomhändertagande utbildning, förklarar Jesper Karlsson.
För att lyckas med en sådan förändring krävs ändring av dagens attityder och uppfattningar om vad som är en sjuksköterskas uppgift och inte.
– Faktum är att vi inom vården sitter ganska fast i gamla konventioner. Det är i verkligheten väldigt få arbetsuppgifter som rent legalt ligger på sjuksköterskans bord. Vi vill skapa en vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson.
Start i höst
Projektet kommer att starta i stor skala till hösten. Men redan nu har en del nya tankar börjat föras in i verksamheten.
– Det handlar om små förändringar men som ändå gett stor genomslags­kraft. Ett exempel på det är pulsmöten, det vill säga dagliga avstämningsmöten, där alla yrkeskategorier i teamet samlas en kort stund för att stämma av utifrån sin profession, för att effektivisera arbetet under arbetspasset. En annan nyhet är tavelmöten som handlar om avrapportering mellan arbetspassen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.
Avdelningen kommer också att vara delaktig i utprovning av nya, vårdnära tekniska lösningar. Ett delprojekt handlar om förenklad läkemedelsservice med bland annat förifyllda sprutor, läke­medelsautomater och farmaceutiskt stöd och digitalisering av läkemedelsförråd.

Välkomnas
Catarina Hansson, undersköterska, som arbetat på AVA sedan i höstas, gillar tanken med Framtidens vårdavdelning.
– Mycket görs för att man tror att det ska vara på ett visst sätt. Ta till exempel kontakterna med kommunen, den kommunikationen tar enormt mycket tid för våra sjuksköterskor. Här skulle vi undersköterskor kunna avlasta enormt.
En kompetensförskjutning av arbetsuppgifter ser hon som en möjlighet för undersköterskor att i framtiden få utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.
– Det kanske inte är så att det är sjuksköterskor som ska sköta all administration och dokumentation? Om vi tar över en del av arbetet kan de i stället ägna mer tid till medicinska arbetsuppgifter vilket alla tjänar på, framförallt patienterna.
Projektet ska löpa över två år och utvärderas kontinuerligt.
– Vår förhoppning är att Framtidens Vårdavdelning för med sig att alla medarbetare arbetar på sin högsta kompetensnivå, erbjuder en bättre arbetsmiljö och även leder till kortare vårdtider där patienterna får personcentrerad vård under den tid de är inlagda, fastslår Jesper Karlsson.

Kom och jobba hos oss
Vill du arbeta på en avdelning där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa framtidens vårdavdelning?
Vill du vara med och delta i arbetet då gamla sanningar i fråga om bemanning och arbetsformer ska granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag?
Akutavdelningen vid Nyköpings lasarett ska utveckla nya arbetssätt och fungera som testavdelning för utvecklandet av vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och utvecklandet av vårdnära IT-stöd för den övriga organisationen. Var med i den spännande utvecklingen. Kom och jobba hos oss.

Kontakta:
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för AVA, Nyköpings lasarett
Tel: 0155-24 52 68 eller e-post: jesper.karlsson@dll.se
Cecilia von Alten, projektledare för projektet Framtidens vårdavdelning
Tel: 016-10 48 27 eller e-post: cecilia.vonaltenbrandt@dll.se

Alla Landstinget Sörmlands lediga tjänster hittar du här:

www.landstingetsormland.se/jobbahososs
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs


www.landstingetsormland.se/jobbahososs