Medicinkliniken stärker sjuksköterskors yrkesroll

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Birgitta Milton, vårdchef på medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Thomas Henrikson
Birgitta Milton, vårdchef på medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Thomas Henrikson
På medicinkliniken vid Danderyds sjukhus startades i januari 2017 ett omfattande förändringsarbete med syfte att stärka sjuksköterskornas yrkesroll och patientsäkerheten. Förändringsarbetet har hämtat inspiration från bland annat läkarorganisationen och magnetmodellen.

Medicinkliniken på Danderyds sjukhus har liksom många andra liknande verksamheter haft hög omsättning på sjuksköterskor och sjuksköterskebrist. Sjuksköterskornas arbetsbelastning har varit för hög och det har funnits en brist på seniora och erfarna sjuksköterskor.
– I januari 2017 tog vi ett helhetsgrepp om problemet för att skapa goda förutsättningar för att ge omvårdnad med hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling för sjuksköterskor. Vi ville med helhetsgreppet skapa en attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor, där kompetens tas tillvara och där man jobbar i team under handledning och ständigt lärande, säger Birgitta Milton, specialistsjuksköterska i intensivvård och sedan 2011 vårdchef på medicinkliniken på Danderyds Sjukhus.
Helhetsgreppet har fyra hörnstenar: kompetens- och karriärvägar för sjuksköterskor, nytt arbetssätt, ledarskap med fokus på omvårdnad och en hållbar kvalitetsorganisation.

Kompetens- och karriärvägar
Kompetens- och karriärvägar kommer att ha tydlig koppling mot vårdverksamhet, verksamhetsbehoven och klinisk expertis där varje steg är väldefinierat och bygger på reella och formella kompetenser. Löneutveckling och karriärvägar ska utgå ifrån kunskap och verksamhetsbehov.

Nytt arbetssätt
Oavsett hur länge en sjuksköterska har varit färdig har han eller hon tidigare förväntats utföra samma arbete i vårdlaget en vanlig arbetsdag.
– Vi inför en helt ny tjänst för erfarna sjuksköterskor på våra vårdavdelningar: klinisk ledningssjuksköterska. Den nya tjänsten med omvårdnad i fokus innebär att den erfarna kollegan ansvarar för patienten tillsammans med en yngre kollega, med ungefär samma ansvarsfördelning som överläkaren och avdelningsläkaren har, säger Birgitta Milton.
Den nyutexaminerade sjuksköterskan får möjlighet till ett strukturerat lärande av mer erfarna kollegor i en direkt vårdsituation, med ett successivt ökat ansvar och de erfarna kollegorna ges utrymme för att utveckla en kvalitetsdriven verksamhet.
– Genom den nya rollen ökar tryggheten på passet och kunskapen i organisationen. Dessutom ökar patientsäkerheten. Våra kliniska ledningssjuksköterskor har hög både formell och reell kompetens. Det är en unik satsning som, så vitt jag vet, inte finns någon annanstans, säger Birgitta Milton.

Ledarskap
Ledarskapet utgår från och genomsyras av omvårdnad och präglas av närvaro och tydlighet. Det innebär att alla omvårdnadschefer behöver ha gedigen kunskap i och intresse för omvårdnad.
– Vi gör chefssjuksköterskorna delaktiga i omvårdnaden genom att de ska delta i dialogen kring det kliniska arbetet, säger Birgitta Milton.

Kvalitetsorganisation
– Till sist förstärker vi vår kvalitetsorgansation genom att skapa tydliga kommunikationsvägar från patient till sjukhusets olika kvalitetsråd och tillbaka och vi tydliggör alla roller och beslutsvägar i den organisationen, säger Birgitta Milton.
Det skapar förutsättningar för att arbeta med kvalitetsfrågor som logiskt hakar i sjukhusets olika fora samt ser till att rätt kompetens kommer till nytta vid rätt tillfälle.
Birgitta Miltons råd till andra kliniker som vill genomföra den här typen av förändringsarbete är att följa upp och mäta resultatet kontinuerligt för att säkerställa att de är på rätt väg.
– Vi har valt att mäta ur fyra perspektiv: medarbetaren, kvalitet- och patientsäkerhet, patientnöjdhet samt ekonomi. Våga initiera en sådan här satsning, även om ni inte är säkra på vilka resultat den kan generera, avslutar Birgitta Milton.