Viktigast för kvalitet – kompetens, personcentrering och personaltäthet

Publicerad 15 mars 2017
Text: Hanna Engström

Illustration: Stellan Stål
Illustration: Stellan Stål
I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning den 3–13 februari 2017 fick sjuksköterskorna frågan: “Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården?” De dominerande svaren var kunskap, kompetens och erfarenhet.

Cirka hälften av sjuksköterskorna framhöll att sjukvårdspersonal behöver ha relevant utbildning och kunskap. Det är också viktigt att ta tillvara erfarenhet. Man måste värna om den välutbildade och mer erfarna personalen så att de vill arbeta kvar.

Rätt kompetens
Inom samma kategori framhöll man att det måste finnas tid för fortbildning. Kompetens ska främjas och personalen bör få kontinuerlig utbildning för att hålla sig uppdaterad. Rätt kompetens skapar trygghet och förtroende och kan ge god kvalitet i vården.

Personcentrerad vård
Det näst vanligaste svaret handlade om bemötandet av patienterna. En tredjedel av sjuksköterskorna poängterade vikten av god patientkontakt. Snabbt omhändertagande, respekt, empati och tillgänglighet var ord som återkom ofta. Flera betonade individanpassning och man ville se en personcentrerad vård där patienterna kan känna sig trygga. ”Att patienten blir sedd och tagen på allvar” av personal som tar sig tid och inte är stressad var en önskan som många hade.

Högre personaltäthet
Tillräckligt med personal, det vill säga högre personaltäthet, ansågs vara en viktig punkt för att skapa kvalitet i sjukvården. Man vill ha mer personal för att skapa rätt förutsättningar för de anställda och kunna leverera bra vård.

Patientsäkerhet
Vidare var säkerheten i vården högt prioriterad och många menar att patientsäkerheten måste komma i första rummet, framför exempelvis ekonomi. God bemanning och kompetens kan också återkopplas till patientsäker vård.

Mer tid
Slutligen nämns ordet tid frekvent i undersökningen. Det handlar om tid för patienten, tid för reflektion och eftertanke samt tid för återhämtning. Flera önskade sig tid för individanpassad omvårdnad och att hinna lyssna in patienterna och göra kvalitativa bedömningar. Eller helt enkelt som en person säger: ”tid att kunna göra ett bra jobb”.

Viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården
1. Kompetens och erfarenhet
2. Personcentrerad vård
3. Högre personaltäthet
4. Patientsäkerhet
5. Mer tid för patienten, för reflektion och för återhämtning