Differentierade tjänster stärker sjuksköterskors roll

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Birgitta Milton, vårdchef för internmedicin och Anna-Lena Brantberg, kvalitetsutvecklare på Södersjukhuset. Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen SÖS
Birgitta Milton, vårdchef för internmedicin och Anna-Lena Brantberg, kvalitetsutvecklare på Södersjukhuset. Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen SÖS
Vid frågor som gäller inflytande över verksamhet och beslut kring behandling och omvårdnad av patienter svarade en överväldigande majoritet av tillfrågade sjuksköterskor att de upplevde avsevärda brister i möjligheten att påverka.

Bara två procent av tillfrågade sjuksköterskor i en undersökning utförd av Framtidens Karriär – Sjuksköterska anser att deras inflytande över verksamhetsutveckling är mycket stort. Samtidigt angav 21 procent att de inte har något inflytande över huvud taget. Hela 39 procent anser dessutom att de inte har tillräckligt mycket inflytande över beslut som rör patienterna i förhållande till hur stort ansvar de har.
– Tyvärr är detta som förväntat. Inom sjuksköterskekåren och på sjukhusen är det inte en självklarhet att sjuksköterskans åsikter inom omvårdnad tas tillvara. Det har inte funnits en tydlig kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetsbehoven, vilket har medfört att konferenser och utbildningar har uteblivit. Det saknas alltså såväl resurser och tid för fortbildning som en samsyn om vad som ingår i sjuksköterskans roll, vilket resulterar i att våra sjuksköterskor försöker göra allt och lite till. Därutöver gör den snabba personalomsättningen att kompetensen på sjukhusens avdelningar urholkas, konstaterar Birgitta Milton, vårdchef för internmedicin på Södersjukhuset.

Stärk teamet och utveckla samarbeten
Hon får medhåll av kvalitetsutvecklaren Anna-Lena Brantberg, som betonar vikten av att ge den patientnära personalen möjlighet till professionsutveckling, för att få kompetens och förutsättningar att göra ett bra jobb.
– Sjuksköterskor är inte bara utförare av uppgifter utan gör egna bedömningar samt planerar och samordnar såväl vård som omvårdnad. De har en oerhört bred kunskapsbas inom många olika områden. Det är dock inte alltid så lätt att stå upp för sitt kunskapsområde när man verkar i en organisation med många stuprör som hindrar det interprofessionella teamarbetet. I teamarbete krävs starka företrädare för alla kunskapsområden, och det är därför specialistkompetens är så viktigt i ett team.

Har etablerat en karriärstege
För närvarande pågår en mängd satsningar för att stärka sjuksköterskornas roll och göra yrkesrollen mer attraktiv. Ett viktigt exempel är den utvecklings- och karriärstege om sju steg som tydligt visar vad man behöver uppnå för att kunna komma vidare i sitt yrke.
– Genom att uppfylla de kriterier som krävs för att klättra på stegen befäster man sin kompetens och får utökat ansvar och befogenheter. Detta är ett sätt att säkerställa god vård för våra patienter, då det stärker seniora, kliniska sjuksköterskor som i sin tur kan agera mentorer till nyexaminerade medarbetare, understryker Anna-Lena.

Även cheferna har ansvar
Enligt både Anna-Lena och Birgitta är förhållandet mellan befogenheter och ansvar i proportion till vilken kompetens man besitter snedfördelat. Det är ytterligare en anledning till att kompetensstegen är en angelägen förändring, så att sjukhusen kan etablera differentierade tjänster och utnyttja sjuksköterskornas olika kompetenser.
– Kompetensdifferentiering närmast patienten leder till säker vård och bra arbetsmiljö i samverkan med andra professioner eftersom man vet var kunskapsgränserna går och vem som ska göra vad. Här har även chefer ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp och att bibehålla den kliniska kärnkompetensen inom omvårdnad också i rollen som ledare, för att därigenom utgöra en förebild för juniora sjuksköterskor, avslutar Birgitta.

Vilket inflytande har du som sjuksköterska på verksamhetens utveckling? (inom hälso- och sjukvården)

Har du tillräckligt inflytande på beslut kring patienten i förhållande till ditt ansvar för patienten?

För att stärka sjuksköterskors yrkesroll
1. Träna team och interprofessionella samarbeten
2. Fler specialistsjuksköterskor i klinisk vård nära patienten
3. Karriärmöjligheter i klinisk vård med differentierade tjänster
4. Omvårdnadsrepresentation inom alla nivåer i sjukhusorganisationen