Nationellt helhetsgrepp ska förbättra förlossningsvården

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL. Foto: Thomas Carlgren
Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL. Foto: Thomas Carlgren
Så gott som alla barnmorskor anser att situationen vad gäller förlossningsplatser och patientsäkerheten inom förlossningsvården inte har förbättrats under det senaste halvåret. En dryg tredjedel av barnmorskorna anser till och med att situationen har försämrats.

– Det är förstås tråkigt att majoriteten av barnmorskorna inte upplever att förlossningsvården förbättrats det senaste halvåret. SKL har, tillsammans med Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Obstretik och Gynekologi, arbetat med att kartlägga och föreslå förbättringar sedan 2015. Att få fullt genomslag kan ta tid och gå olika fort i olika landsting, säger Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL med uppdrag att kartlägga förlossningsvården i Sverige.
Kartläggningen ”Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården – åtta möjligheter” är en del av SKL:s överenskommelse med regeringen om en förbättrad förlossningsvård. Målsättningen är att tryggheten för blivande föräldrar ska öka och attrahera fler barnmorskor till förlossningsvården.
SKL utformar även en nationell patientenkät som samtliga patienter i förlossningsvården ska kunna fylla i, med start 2018. Man gör även en kartläggning av vården före, under och efter graviditeten.
– Vi har redan en god och säker förlossningsvård, men den kan bli ännu bättre. Genom kartläggningar och enkäter kommer landstingen och regionerna att kunna se förbättringsområdena, säger Eva Estling.

Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning
I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning 22–28 september mot barnmorskor visar att så gott som alla barnmorskor anser att situationen angående förlossningsplatser och patient­säkerhet inom förlossningsvården inte har blivit bättre under de senaste sex månaderna. Cirka 1/3 av barnmorskorna anser att situationen har blivit sämre.
Förbättringsförslag enligt SKL
• Öka attraktiviteten genom att fler barnmorskor får arbeta på toppen av sin kompetens. Genom att avlasta barnmorskorna med administration, enklare praktiska uppgifter samt undersköterskeuppgifter ska förlossningsvården bli mer attraktiv.
• Möjligheter till mentorer och fortbildning. Flera landsting erbjuder numera mentorer som stöttar nyutbildade barnmorskor. Det är också viktigt att fler barnmorskor får tillgång till kompetensutveckling i form av universitetskurser eller kortare utbildningar.
• En välfungerande och sammanhållen vårdkedja under graviditet och förlossning. Vårdkedjan genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården behöver få mer kontinuitet. Patienter som får träffa samma barnmorska i flera stadier av graviditet och förlossning känner sig ofta tryggare. Det kan också bli mer utvecklande och sammanhängande för barnmorskorna.
• Ökad delaktighet i verksamhetsutvecklingen. En av de absolut viktigaste faktorerna för ökat välbefinnande på jobbet för många barnmorskor är möjligheten att påverka de beslut som fattas kring hur verksamheten ska organiseras och utvecklas. Det är därför nödvändigt att stärka barnmorskors möjligheter till inflytande.