10–35 anställda för första linjens chef

Publicerad 13 mars 2018
Text: Marianne Sjöberg
Robert Green, HR-strateg.
Robert Green, HR-strateg. Foto: Västra Götalandsregionen

Sjuksköterskor från hela landet fick frågan hur många anställda som är lämpligt för en första linjens chef inom hälsooch sjukvården att ha under sig. Majoriteten angav 20-30 anställda. Robert Green, HRstrateg på Västra Götalandsregionen berättar om deras införande av färre anställda per första linjens chef.

Beslutet i Västra Götalandsregionen baseras på Institutet för stressmedicins rapporter från projektet Chef i Offentlig sektor som syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö och prestationer i kommunala förvaltningar. 2015 tog regiondirektör Ann-Sofi Lodin beslut om ett normtal på 10-35 anställda för en första linjens chef i regionen.
Forskningen visade att färre anställda per chef gav högre trivsel, mindre sjukfrånvaro och mindre nyrekrytering. Det innebär att implementeringen kan ske inom befintliga ekonomiska ramar.
I Västra Götalandsregionen finns 55 000 anställda och drygt 2 000 chefer. Olika verksamheter kräver olika antal anställda per chef, beroende på om de anställda har liknande eller differentierade arbetsuppgifter, var gruppen finns geografiskt och personalomsättning.

Bättre kommunikation
– Vi tittar på chefers förutsättningar. Förändringar kan sen genomföras genom att man delar grupper mellan flera chefer, inrättar ett nytt chefsled och inför delat/gemensamt ledarskap. Det viktiga är att man hittar en modell som passar för varje verksamhet. Inom sjukvården är det inte ovanligt med 150 anställda eller fler på en chef. Inom dessa grupper blir förändringen mest tydlig, framförallt vad gäller kommunikation och teamwork. I en personalgrupp på maximalt 35 blir alla synliga och kan gemensamt arbeta mot bättre resultat, säger Robert.

Chefen har tid för sin personal
Beslutet om mindre antal anställda för varje första linjens chef mottogs oerhört positivt enligt Robert. Cheferna tycker att det har blivit en klar förbättring, och personalen upplever en chef som har tid för sin personalgrupp. Det är dock viktigt att poängtera att chefer som får en mindre personalgrupp att hantera inte ska lägga mer tid på eget arbete utan tiden ska gagna personalen.
– Andra regioner och landsting i landet har hört av sig till oss för att höra hur vi genomför denna förändring, vilket är väldigt positivt, avslutar Robert.

Hur många anställda anser du att en första linjens chef inom sjukvården maximalt ska ha under sig?
linjen_graf