Presentation

Kliniken med hjärta för hjärtat

Publicerad 13 mars 2018

Medarbetarna på kardiologiska kliniken arbetar i tvärprofessionella team, värnar om varandra och har en stöttande och väl­komnande kultur. Foto: Peter Jigerström
Medarbetarna på kardiologiska kliniken arbetar i tvärprofessionella team, värnar om varandra och har en stöttande och väl­komnande kultur. Foto: Peter Jigerström
Kardiologiska kliniken i Linköping har hjärtat i fokus, både ur medicinsk synvinkel och som ledstjärna i verksamheten. Ett utvecklande teamarbete, hög professionalism och ett tillåtande frågeklimat är viktiga komponenter som bidrar till verksamhetens erkänt höga trivsel.

På kardiologiska kliniken arbetar medarbetarna ”för hjärtat med hjärtat”. Devisen understryker verksamhetens värdegrund där medarbetarna arbetar i tvärprofessionella team, värnar om varandra och har en stöttande och välkomnande kultur.
Anita Petersson, sjuksköterska och vårdenhetschef på kardiologmottagningen kan räkna in 32 år som anställd på kliniken.
– Kardiologen har alltid präglats av mycket forskning och utveckling vilket spiller över på oss medarbetare. Under de gångna åren har jag byggt på min kunskap både genom att arbeta på olika enheter och i skolbänken. Förutom många specialistkurser inom området hjärtsjukvård har jag gått en ledarskapsutbildning som ledde fram till en chefspost.

Sjuksköterskemottagningar
Verksamheten inom kliniken kan närmast beskrivas som ett smörgåsbord för sjuksköterskor som är intresserade av kardiologi. Här utreds alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.
– Kliniken har 4 000 vårdtillfällen per år och ungefär 18 000 mottagningsbesök, varav cirka 5 000 är sjuksköterskebaserade, berättar Magnus Janzon, överläkare och verksamhetschef.
Han påpekar att många polikliniska besök tas om hand av icke-läkare.
– Vi har olika mottagningar där sköterskespecialister inriktade på bland annat hjärtprevention efter hjärtinfarkt, pacemaker och förmaksflimmer driver och ansvarar för verksamheten.
Inom kliniken finns även Seldinger­enheten som är samlingsnamn för åtta operationssalar där hjärtingrepp tas om hand.
– Här gör vi till exempel ballongvidgningar av kranskärl, lägger in pacemakers och abladerar förmaksflimmer, berättar Lars Karlsson, överläkare och biträdande verksamhetschef.

Trygg start
Erika Forsséll, sjuksköterska, började på kliniken för drygt två år sedan. Idag arbetar hon på avdelning 7 och 8 som är hjärtmedicinska vårdavdelningar.
– Jag fick en trygg start som började med ett introduktionsår där det även ingick ett mentorprogram. Sammantaget gav det mig en väldigt bra grund för det fortsatta arbetet. En stor fördel är att vi arbetar i team och alltid har en läkare till hands. Man är aldrig ensam.
Victor Nordström, sjuksköterska, som arbetat på kliniken i snart åtta år, nickar instämmande.
– Eftersom det är en stor klinik ger verksamheten också mängder av möjligheter att utvecklas i olika roller och funktioner. Jag började på en vårdavdelning och gick sedan vidare till hjärtintensiven. Det arbetet varvar jag idag med tjänstgöring på Seldingerenheten där jag arbetar med kranskärlsröntgen.
Också Marie Kennemyr-Ekström, hjärtsjuksköterska på hjärtintensiven, framhåller de stora utvecklingsmöjligheterna.
– Under mina elva år i verksamheten har jag bland annat gått en vidareutbildning som resulterat i ett uppdrag som kvalitets- och utvecklingsansvarig på avdelningen.

Forskning och utveckling
Kardiologen är med sina sju professorer, sju docenter och 32 disputerade medarbetare, som inte enbart är läkare, en forskningsintensiv klinik. Här finns också jämförelsevis ovanligt många forskande sjuksköterskor. Anna Strömberg, sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen och professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, är ett exempel.
– Jag tvekade lite innan jag bestämde mig för att disputera eftersom jag inte ville lämna patientarbetet. Men klinikledningen stöttade mig och sydde ihop en delad tjänst som innebär att jag idag delar min arbetstid mellan universitet och kliniskt arbete. Flera av mina forskande kollegor har haft samma önskan och även de har fått möjlighet till delad anställning.
På kliniken bedrivs kontinuerligt 30-40 studier parallellt med arbetet vilket gör att det finns stora utvecklingsmöjligheter för forskningsintresserade medarbetare.
– Vi flyttar hela tiden fram våra positioner, hos oss kan man byta jobb och utvecklas utan att behöva lämna kliniken. Det är en stor styrka och en viktig anledning till att så många av våra medarbetare väljer att stanna riktigt länge i verksamheten, fastslår Ann Rimås, sjuksköterska och vårdenhetschef.

Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Hjärt- och medicincentrum (HMC). Vi bedriver hälso- och sjukvård inom området hjärtkärlsjukdomar hos vuxna i alla åldrar och erbjuder högspecialiserad vård till Jönköping, Kalmar och Östergötland samt har riksspecialitetvård. Vi har en stor kardiologisk verksamhet bestående av flera enheter: Hjärtintensivavdelning (HIA), elektiv vårdavdelning, kardiologisk akutvårdsavdelning, kärlkirurgisk avdelning, Seldingerenheten samt mottagning.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se