Erfarna sjuksköterskor livsviktiga inom sjukvården

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Marianne Sjöberg

Vilka konsekvenser kan det få om fast anställda sjuksköterskor med lång erfarenhet saknas inom sjukvården? Svaren från sjuksköterskorna är entydiga – patientsäkerheten hotas.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige fick frågan ”Vilka konsekvenser kan det få om det saknas fast anställda sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet på en sjukvårdsenhet?”

Stor oro för patientsäkerheten
Patientsäkerheten nämns i så gott som alla svar i undersökningen. Erfarenhet gör att man kan agera snabbare om en patient exempelvis blir sämre. Om det bara finns oerfaren personal på en enhet kan det få svåra konsekvenser för patienternas säkerhet. Det måste kännas tryggt för patienter på alla sjukvårdsenheter, och nyckeln till det är erfaren och kunnig personal.
Man menar också att utan erfaren fast anställd personal är det risk för att rutiner inte följs vilket även det får negativa effekter för patienterna. De som arbetar på en avdelning utan erfaren personal får en mycket mer stressande situation vilket kan medföra att de slutar och arbetsplatsen blir mindre attraktiv.
Studier visar även att när det finns tillräckligt med sjuksköterskor ökar patientsäkerheten.

Konsekvenser
”Patienter skadas eller i värsta fall dör. Jag har sett det flera gånger och det var avgörande för mitt beslut att lämna landstinget. Jag var rädd för att lämna arbetsplatsen när passet var slut då kollegorna som var kvar inte hade tillräcklig erfarenhet.”
Andra konsekvenser som nämns är felmedicinering, man känner inte igen symtom, svårt att ta beslut om man är osäker. Det kan gå så långt att patienter dör, vilket enligt några redan sker idag.
Man menar också att fast anställd personal som har erfarenhet driver en avdelning och värnar om den och dess patienter. Med erfarenhet ser man också förbättringspotentialer.

Mentorer och förebilder
Erfarna sjuksköterskor måste finnas för att yngre och nyutexaminerade ska få den handledning de behöver. Arbetsmiljön blir dessutom mindre stressande om det alltid finns någon att rådfråga när man är osäker. Avsaknad av erfarna sjuksköterskor gör också att man tappar mycket kompetens som är nödvändig inom vården.
”Nyutbildade sjuksköterskor är dåligt förberedda för sitt yrke. Stöttning från erfarna sjuksköterskor är ett måste för att få kvalitet i vården.” Så mycket av kompetensen som erfarna sjuksköterskor samlar på sig går inte att läsa sig till, och krävs på varje arbetsplats för att lotsa in nya kollegor tryggt och säkert för alla parter.

Konsekvenser om det saknas fast anställda sjuksköterskor med erfarenhet:
1. Patientsäkerheten hotas
2. Personal slutar
3. Sämre vård
4. Rutiner försvinner
5. Nya har ingen att rådfråga
6. Sämre arbetsmiljö
7. Utvecklingsarbetet stannar av
8. Kompetens går förlorad inom sjukvården
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.