Nya arbetssätt och samverkan för framtidens nära vård

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Jan Sundelius, samordnare för nära vård i Region Örebro län. Foto: Lars-Göran Jansson
Jan Sundelius, samordnare för nära vård i Region Örebro län. Foto: Lars-Göran Jansson
Primärvårdens utökade uppdrag att göra den nära vården till första linjens sjukvård kräver såväl utökade resurser som nya arbetssätt. En förutsättning för att den nära vården ska kunna utvecklas till första linjens sjukvård är att hitta rätt vårdnivå för varje patient.

– Jag tror inte att man kan organisera fram omställningen till framtidens nära vård. Att tillföra mer pengar och anställa fler medarbetare är inte heller tillräckligt. För att lyckas behöver man även arbeta med att introducera nya arbetssätt och få olika vårdverksamheter att samverka. Kompetensförsörjningen är en av den nära vårdens största utmaningar. Ytterligare en utmaning är att hälso- och sjukvården och patienterna generellt bör bli bättre på att nyttja de digitala verktyg och resurser som finns, säger Jan Sundelius, samordnare för nära vård i Region Örebro län. Han är sjuksköterska sedan 1992, arbetade kliniskt fram till 2000 och sedan haft olika chefs- och projektledarroller, främst i den kommunala omsorgen.

Samverkan mellan vårdnivåer
– Framgångsfaktorer för att den nära vården ska klara sitt framtida uppdrag är att hitta former för ett mer strukturerat och strategiskt förebyggande arbete samt att göra patienten mer aktiv och delaktig i sin egen vård. Den här omställningen är inte heller möjlig utan en nära samverkan mellan olika vårdnivåer. Många vårdgivare tillämpar i dagsläget ett stuprörstänk, det behöver vi komma bort ifrån, säger Jan Sundelius.
En utbyggd nära vård kräver förstås kompetensförstärkning. Jan Sundelius betonar vikten av att skapa kontinuitet i organisationerna genom att minska behovet av hyrpersonal samt att man analyserar vilka arbetsuppgifter sjuksköterskor och läkare kan behöva avlastas med så deras kompetens kan användas på bästa möjliga sätt.

Vårdsamordnare lotsar rätt
I Region Örebro län har man integrerat utvecklingen av den nära vården i regionens övergripande målbild för hälso- och sjukvården, som sträcker sig till 2030. Regionen har bland annat arbetat framgångsrikt med den nya lagen om utskrivning av patienter. Den innebär att patienter som skrivs ut från sjukhuset ska få en utsedd vårdkontakt. I Region Örebro län finns numera vårdsamordnare på samtliga vårdcentraler.
– Vi förstärker också vår satsning på mobila närsjukvårdsteam som stöttar den kommunala hälso- och sjukvården. Vi har även lanserat äldremottagningar på vårdcentralerna, där man bland annat strävar efter att redan på ett tidigt stadium identifiera äldre med risk för försämrad hälsa, säger Jan Sundelius.