Omvårdnadsarbetet

Majoritet har prioriterat bort omvårdnadsarbete

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Inger Torpenberg, Svensk sjuksköterskeförening.

Under pandemin har 58 procent av sjuksköterskorna tvingats prioritera bort omvårdnadsåtgärder i sitt arbete. Inom slutenvården är motsvarande siffra 62 procent.
– När sjuksköterskor inte har förutsättningar att utföra sitt omvårdnadsarbete får det direkta konsekvenser för patientsäkerheten och vårdkvaliteten.

Sandra Månsson, Svensk sjuksköterskeförening.

– Utebliven omvårdnad är inte en ny företeelse, och förekommer i varierande utsträckning inom så gott som all hälso- och sjukvård. Forskning visar att det är relaterat till bland annat sjuksköterskors kompetens, arbetsmiljö och arbetsledning. Med tanke på den oerhörda belastning som hälso- och sjukvården utsatts för under pandemin är resultaten inte förvånande. Det har funnits otillräckligt med såväl grund- och specialistutbildade sjuksköterskor som tillgång till resurser, vilket fått till följd att omvårdnadsåtgärder prioriterats bort. Detta har fått allvarliga konsekvenser framför allt för patienterna, men även för sjuksköterskor i form av etisk stress, säger Sandra Månsson, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening. Hon har även arbetat kliniskt som specialistsjuksköterska inom intensivvården under pandemin.

Vårdrelaterade skador vanliga
I en färsk rapport från SKR visar en markörbaserad journalgranskning att patienter som vårdats för covid-19 under pandemins första våg i hög omfattning drabbats av en eller flera vårdrelaterade skador; 50 procent av patienterna som vårdats på IVA och 18 procent av patienterna som vårdats på andra avdelningar.
– Många av dessa skador är troligen en följd av utebliven omvårdnad och hade kunnat förebyggas om sjuksköterskor inte tvingas prioritera bort omvårdnadsåtgärder. Det leder till ett förlängt lidande för patienterna, ökad risk för död samt förlängt behov av vård i en redan hårt belastad sjukvård, säger Sandra Månsson.

”Det är frustrerande för sjuksköterskor att medvetet tvingas välja bort omvårdnadsåtgärder.”

Leder till etisk stress
– Det är frustrerande för sjuksköterskor att medvetet tvingas välja bort omvårdnadsåtgärder som de vet har en avgörande betydelse för patienterna, exempelvis förebyggande av trycksår och vårdrelaterade infektioner. Detta medför att sjuksköterskor drabbas av etisk stress eftersom de inte ges förutsättningar för att utföra sitt arbete, säger Inger Torpenberg, sakkunnig inom etik på Svensk sjuksköterskeförening.
– När sjuksköterskor tvingas prioritera bort väsentliga omvårdnadsåtgärder i hög utsträckning eller under en längre tidsperiod leder det till en känsla av otillräcklighet och kan i förlängningen leda till att sjuksköterskor lämnar yrket. Många sjuksköterskor har dessutom omplacerats från sina ordinarie verksamheter till särskilda covidavdelningar. Att flyttas till en enhet där man saknar erfarenhet och kanske även den specialistkompetens som krävs kan leda till ytterligare utebliven omvårdnad, frustration och etisk stress, säger Inger Torpenberg.
– Det är otroligt viktigt att man inte bara fortsätter att springa allt fortare i takt med att arbetsbelastningen ökar. Det måste självklart skapas utrymme för återhämtning, men även för dialog om svåra beslut. Till exempel kan man i en återkommande reflektion i teamet bearbeta det som skett under arbetspasset, vilket kan förhindra den etiska stressen att eskalera, säger Inger Torpenberg.

Sjuksköterskor i ledningen
Avslutningsvis efterlyser Inger Torpenberg och Sandra Månsson sjuksköterskor på samtliga ledningsnivåer inom hälso- och sjukvården. Det krävs att chefer och ledare har adekvat omvårdnadskompetens för att kunna skapa rätt förutsättningar för sjuksköterskor att ta sitt omvårdnadsansvar och därmed ge en god och säker vård. Det gäller inte minst vid de verksamhetsförändringar som varit nödvändiga till följd av pandemin.

Har du varit tvungen prioritera bort omvårdnadsarbete i ditt sjuksköterskearbete under coronapandemin?


Inom slutenvården svarar 62% av sjuksköterskorna att de varit tvungna att prioritera bort omvårdnadsarbete.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.