Nära vård

Nära vård kräver resursförflyttning

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Monica Ulfsdotter Pettersson, chef för verksamhetsområde Tierp och Östhammar, Nära vård och hälsa i Region Uppsala.

Omställningen till en god och nära vård där primärvården utgör navet för framtidens hälso- och sjukvård, är betydelsefull och nödvändig. Andelen äldre över 80 år kommer att öka med 50 procent under de kommande åren. En nära vård är en förutsättning för att sjukvården ska kunna ge en trygg vård till denna grupp.

– Hur långt paradigmskiftet som introduktionen av den nära vården innebär har kommit varierar beroende på region, säger Monica Ulfsdotter Pettersson, chef för verksamhetsområde Tierp och Östhammar, Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska i Tierps kommun och i Region Uppsala, på en geriatrisk avdelning och som verksamhetschef på Tierps vårdcentral och jourmottagning i Region Uppsala.
Omställningen till en nära vård är omfattande och tålamodskrävande. Monica Ulfsdotter Pettersson anser att den nära vårdens hälsofrämjande uppdrag är viktigt, inte minst för att minska vårdbehovet hos multisjuka. Även samverkan med skola och andra myndigheter kommer att vara en viktig del i omställningen.

”Nära samverkan mellan den regionala och kommunala vården är en förutsättning.”

Lång- och kortsiktiga effekter
– Det är viktigt att hålla isär begreppen när det gäller god och nära vård. De långsiktiga folkhälsofrämjande insatserna kan och bör vi inte förvänta oss några effekter av på kort sikt, det är något vi kan se effekten av på lång sikt. Synergieffekterna av en ökad samverkan över vårdgivargränserna bör vi däremot kunna se även på kort sikt, säger hon.
En utmaning är att fullt ut implementera och kommunicera de nya arbetssätten och premisserna som den nära vården kräver hela vägen ut, till varje enskild medarbetare i alla organisationer. Ytterligare en utmaning är att man i dagsläget oftast har olika journalsystem vilket förstås försvårar flödet av information och en effektiv samverkan över vårdgivargränserna. Information av vikt kan missas som kan påverka patientsäkerheten och orsaka dubbelarbete.

Specialistvård till primärvård
– För att omställningen till en god och nära vård ska kunna förverkligas, och mer vård i praktiken ska kunna erbjudas nära patienten krävs även en resursmässig förflyttning från specialistvården till primärvården. Det gäller såväl ekonomiska resurser som ökad bemanning, säger Monica Ulfsdotter Pettersson.
Patienten som medskapande i sin vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, nya arbetssätt och digitalisering kommer att ha en avgörande roll i omställningen. Samverkan, samskapande av allas gemensamma kompetenser och delaktigheter kommer att behövas i denna stora omställning. Primärvård­en har en ledande roll i omställningsarbetet.
– Nära samverkan mellan den regionala och kommunala vården är en förutsättning för en framgångsrik implementering av god och nära vård, säger Monica Ulfsdotter Pettersson.