Etikettarkiv: Ansvar

Den utmattade sjuksköterskan

Sjuksköterskan Marie Schulze har skrivit en bok om sin utmattning.
Sjuksköterskan Marie Schulze har skrivit en bok om sin utmattning.
Med sin nyutkomna bok vill skolsköterskan Marie Schulze genom berättelsen om sin egen utmattning rikta ljuset mot sjuksköterskors arbetsvillkor och hårda press. Går det att nå balans i arbetslivet?

En dag för snart tre år sedan kollapsade Marie Schulze på sitt dåvarande arbete som sjuksköterska på en vårdcentral. I ”Den utmattade sjuksköterskan” delar hon med sig av sin resa genom dagboksanteckningar och reflektioner.
– Jag försökte vara en supersjuksköterska, och så är det för många. Man har en vilja att hjälpa människor, är effektiv och tar stort ansvar. Förväntningarna och kraven är stora både från sjuksköterskorna själva och omgivningen och det tenderar för många att bli gränslöst, säger Marie Schulze.

Ansvar på flera nivåer
Sjuksköterskors situation är idag pressad på många arbetsplatser, och ansvaret för att en balans upprätthålls ligger på både individ, organisation, politik och samhälle.
– Behovet av större balans krockar med de politiska kraven och vårdens förutsättningar. Jag vill vara optimistisk och behålla ett hopp om förändring, men har samtidigt svårt att se att helhetssituationen blir klart bättre inom rimlig framtid. Däremot är små förändringar som är hjälpsamma fullt möjliga.
Fler chefer bör exempelvis ta situationen på allvar i tid och ta hjälp av företagshälsovården.
– Det är också viktigt att chefer föregår med gott exempel och inte själva stressar på utan tillräcklig återhämtning, och kräver detsamma av sina medarbetare, säger Marie Schulze.

”Stöd i att bromsa”
Men hon betonar att cheferna också är hårt pressade och behöver bättre förutsättningar. Individens ansvar får heller inte glömmas bort.
– Men många behöver stöd i att bromsa, man har svårt att själv se problemet när man är i en stress-spiral. Det är viktigt att man tar sitt mående på största allvar, lyssnar på de i omgivningen som vill väl, tar hand om sig, samt tar emot professionell hjälp när man behöver.
Efter en längre sjukskrivning bytte Marie Schulze jobb och arbetar nu som skolsköterska på gymnasium. Vid sidan av utvecklar hon sin egen verksamhet som samtalsterapeut och hälsorådgivare.
– Men sjuksköterskeyrket släpper jag nog aldrig helt.

Maries tips till dig som är chef
• Ge dina medarbetare ett beslutsutrymme så att de känner att de har kontroll över sin arbetssituation.
• Var öppen för att vi alla har upp- och nedgångar i livet och inte alltid kan prestera på topp.
• Ha en tät dialog och täta uppföljningar med dina medarbetare.
• Var flexibel. Lägg upp en individuell plan för din medarbetare, till exempel med anpassningar av arbetsuppgifter och arbetstid.
• Stärk, anpassa och uppmuntra.
• Sopa inte problemen under mattan.
• Var tillgänglig och förstående, inte dömande.
• Se dina medarbetare, hjälp till att bromsa i tid.
• Ta själv hjälp och stöd.

Unik kompetens i gränslandet mellan omvårdnad och medicin

Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Avancerad specialistsjuksköterska är en unik kompetens och yrkesroll i gränslandet mellan omvårdnad och medicin. Madelene Vestin och Jenny Carlsson är två av de första avancerade specialistsjuksköterskorna på akutmottagning. I deras yrkesroll ingår medicinska bedömningar.

– Vi har arbetat på akutkliniken på Kungälvs sjukhus i femton respektive arton år. Efter att ha arbetat som specialistsjuksköterskor i akutsjukvård i ett par år gjorde vi ett studiebesök vid Linköpings universitetssjukhus, där några av landets första avancerade specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård var under utbildning. Vi fick då förmånen att gå den utbildningen på deltid i två år via en satsning som Västra Götalandsregionen initierat för att förbättra flödena och minska den totala vistelse­tiden för patienterna på akutmottagningen, säger Jenny Carlsson.

Gör egna bedömningar
– Arbetet som avancerad specialistsjuksköterska innebär bland annat att vi handlägger patienter och självständigt gör medicinska bedömningar. Vi kan initiera undersökningar så som röntgen eller ultraljud och självständigt handlägga isolerade sjukdomstillstånd, exempelvis enklare frakturer och mindre allvarliga infektioner. Yrkesrollen ställer högre krav på medicinskkunskap och färdighet, men vi har också stor nytta av vår omvårdnadskompetens, säger Madelene Vestin.
Redan i samband med triageringen identifieras de patienter som de avancerade specialistsjuksköterskorna kan handlägga och bedöma. Det bidrar till kortare väntetider och ett effektivare flöde på akutmottagningen.

Forma vår egen yrkesroll
– Att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska är riktigt roligt och utvecklande. Vi kan definitivt rekommendera specialistsjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet och ett stort medicinskt intresse att gå den här utbildningen. I dagsläget finns avancerade specialistsjuksköterskor bara i sjukhusvården, men det här är en yrkesgrupp som nog behövs i alla delar av sjukvården, säger Jenny Carlsson.
Eftersom Madelene och Jenny tillhör den första generationens avancerade specialistsjuksköterskor har de själva till stor del fått forma sin egen yrkesroll. I deras arbete ingår även att arrangera internutbildningar och mentorskapsgrupper för erfarna sjuksköterskor.

Intressant karriärväg
– Vi har visserligen fått ett utökat mandat och medicinskt patientansvar, men saknar rätten att skriva ut läkemedel, vilket skulle underlätta det självständiga patientarbetet. Samtidigt vill vi gärna framhålla den här yrkesrollen som en intressant karriärväg för sjuksköterskor som vill ta ett rejält professionellt utvecklingskliv utan att behöva lämna den kliniska verksamheten och bli chef, säger Madelene Vestin.
– Det vore också bra om avancerad specialistsjuksköterska blev en legitimerad yrkesroll, det skulle göra kompetensen tydligare och yrkesrollen lättare att definiera. Det märks att den här yrkesrollen behövs och vi har fått bra stöttning, inte minst från läkarna på akutkliniken. Efter utbildningen kom vi tillbaka till samma verksamhet – men nu i en helt ny yrkesroll, och det var lite som att vara ny på jobbet igen men också väldigt spännande och utvecklande, säger Jenny Carlsson.

Sjuksköterskors erfarenhet måste premieras

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Peter Knutson
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Peter Knutson
Bristen på erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är ett allvarligt problem inom sjukvården, både för arbetsmiljön och för patienten. Enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro bör arbetsgivare värna mycket mer om att få erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor att vilja stanna kvar.

95 procent av sjuksköterskorna i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning anser att det är mycket viktigt att det finns tillräckligt många erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor anställda på en sjukvårdsenhet.
– Alla sjuksköterskor, oavsett om man är erfaren eller ny i yrket, behöver kunna luta sig mot erfarna kollegor. Många sjuksköterskor uttrycker en brist på just erfarna kollegor. Forskning visar att om man sänker kompetens- och erfarenhetsnivån på en arbetsplats så går det ut över patienterna i form av lägre vårdkvalitet. Undersökningsresultatet förvånar mig inte, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Utbildning måste premieras
I undersökningen framgår också att 64 procent av sjuksköterskorna anser att erfarenhet hos en sjuksköterska eller specialistsjuksköterska premieras ganska lite eller inte alls av deras arbetsgivare.
– Vi ser tyvärr exempel på där sjuksköterskor som specialistutbildat sig till och med tvingas gå ner i lön. Somliga arbetsgivare anser också att de inte behöver premiera specialistsjuksköterskornas kompetens med ett lönepåslag eftersom de redan har finansierat deras utbildning. Det är förstås ett resonemang som inte är hållbart, varken för sjuksköterskan eller sjukvården i stort. Det leder ofta till att specialistsjuksköterskan så småningom byter till en arbetsgivare som faktiskt premierar deras kompetens. Personalomsättningen genererar i sin tur specialistsjuksköterskebrist, säger Sineva Ribeiro.

Försämrad patientsäkerhet
Hon betraktar bristen på erfarna sjuksköterskor som ett allvarligt problem, inte minst eftersom forskningsresultat visar att en sänkt kompetensnivå på en sjukvårdsenhet har negativ inverkan på patienters överlevnad samt antalet återinläggningar och vårdskador.
– Konsekvensen blir att somliga vårdenheter enbart har unga och oerfarna sjuksköterskor anställda. Deras arbetsmiljö blir många gånger väldigt tuff och krävande, vilket i sin tur leder till uppsägningar och även att unga sjuksköterskor riskerar att lämna yrket, säger Sineva Ribeiro.

Förslag för att erfarna sjuksköterskor ska stanna som anställda inom sjukvården:
• Lagreglera specialistutbildningar för sjuksköterskor. Genom att införa ett lagreglerat utbildningsansvar för arbetsgivare, vilket förbinder dem att utbilda ett visst antal specialistsjuksköterskor varje år, kan bristen på specialister minska.
• Förbättra lönevillkoren för samtliga akademiska omvårdnadsyrken. Det är hög tid att specialistsjuksköterskor kommer upp i samma lönenivå som ingenjörer, vars högskoleutbildning motsvarar en specialistutbildad sjuksköterska. I dagsläget skiljer det exempelvis nästan 12 000 kronor i lön mellan en barnmorska och en ingenjör.
• Säkerställ att sjuksköterskors professionella utveckling inte avtar vid 35 års ålder. Många sjuksköterskor som är 35 och äldre upplever att deras professionella utveckling stagnerat. Arbetsgivare behöver systematiskt kunna erbjuda kliniska utvecklingsvägar för alla sjuksköterskor, även erfarna.
Hur viktigt är det att det finns tillräckligt många erfarna sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor anställda på en sjukvårdsenhet?
I vilken omfattning premieras erfarenhet hos en sjuksköterska eller specialistsjuksköterska av din arbetsgivare?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Differentierade tjänster stärker sjuksköterskors roll

Birgitta Milton, vårdchef för internmedicin och Anna-Lena Brantberg, kvalitetsutvecklare på Södersjukhuset. Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen SÖS
Birgitta Milton, vårdchef för internmedicin och Anna-Lena Brantberg, kvalitetsutvecklare på Södersjukhuset. Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen SÖS
Vid frågor som gäller inflytande över verksamhet och beslut kring behandling och omvårdnad av patienter svarade en överväldigande majoritet av tillfrågade sjuksköterskor att de upplevde avsevärda brister i möjligheten att påverka.

Bara två procent av tillfrågade sjuksköterskor i en undersökning utförd av Framtidens Karriär – Sjuksköterska anser att deras inflytande över verksamhetsutveckling är mycket stort. Samtidigt angav 21 procent att de inte har något inflytande över huvud taget. Hela 39 procent anser dessutom att de inte har tillräckligt mycket inflytande över beslut som rör patienterna i förhållande till hur stort ansvar de har.
– Tyvärr är detta som förväntat. Inom sjuksköterskekåren och på sjukhusen är det inte en självklarhet att sjuksköterskans åsikter inom omvårdnad tas tillvara. Det har inte funnits en tydlig kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetsbehoven, vilket har medfört att konferenser och utbildningar har uteblivit. Det saknas alltså såväl resurser och tid för fortbildning som en samsyn om vad som ingår i sjuksköterskans roll, vilket resulterar i att våra sjuksköterskor försöker göra allt och lite till. Därutöver gör den snabba personalomsättningen att kompetensen på sjukhusens avdelningar urholkas, konstaterar Birgitta Milton, vårdchef för internmedicin på Södersjukhuset.

Stärk teamet och utveckla samarbeten
Hon får medhåll av kvalitetsutvecklaren Anna-Lena Brantberg, som betonar vikten av att ge den patientnära personalen möjlighet till professionsutveckling, för att få kompetens och förutsättningar att göra ett bra jobb.
– Sjuksköterskor är inte bara utförare av uppgifter utan gör egna bedömningar samt planerar och samordnar såväl vård som omvårdnad. De har en oerhört bred kunskapsbas inom många olika områden. Det är dock inte alltid så lätt att stå upp för sitt kunskapsområde när man verkar i en organisation med många stuprör som hindrar det interprofessionella teamarbetet. I teamarbete krävs starka företrädare för alla kunskapsområden, och det är därför specialistkompetens är så viktigt i ett team.

Har etablerat en karriärstege
För närvarande pågår en mängd satsningar för att stärka sjuksköterskornas roll och göra yrkesrollen mer attraktiv. Ett viktigt exempel är den utvecklings- och karriärstege om sju steg som tydligt visar vad man behöver uppnå för att kunna komma vidare i sitt yrke.
– Genom att uppfylla de kriterier som krävs för att klättra på stegen befäster man sin kompetens och får utökat ansvar och befogenheter. Detta är ett sätt att säkerställa god vård för våra patienter, då det stärker seniora, kliniska sjuksköterskor som i sin tur kan agera mentorer till nyexaminerade medarbetare, understryker Anna-Lena.

Även cheferna har ansvar
Enligt både Anna-Lena och Birgitta är förhållandet mellan befogenheter och ansvar i proportion till vilken kompetens man besitter snedfördelat. Det är ytterligare en anledning till att kompetensstegen är en angelägen förändring, så att sjukhusen kan etablera differentierade tjänster och utnyttja sjuksköterskornas olika kompetenser.
– Kompetensdifferentiering närmast patienten leder till säker vård och bra arbetsmiljö i samverkan med andra professioner eftersom man vet var kunskapsgränserna går och vem som ska göra vad. Här har även chefer ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp och att bibehålla den kliniska kärnkompetensen inom omvårdnad också i rollen som ledare, för att därigenom utgöra en förebild för juniora sjuksköterskor, avslutar Birgitta.

Vilket inflytande har du som sjuksköterska på verksamhetens utveckling? (inom hälso- och sjukvården)

Har du tillräckligt inflytande på beslut kring patienten i förhållande till ditt ansvar för patienten?

För att stärka sjuksköterskors yrkesroll
1. Träna team och interprofessionella samarbeten
2. Fler specialistsjuksköterskor i klinisk vård nära patienten
3. Karriärmöjligheter i klinisk vård med differentierade tjänster
4. Omvårdnadsrepresentation inom alla nivåer i sjukhusorganisationen