Etikettarkiv: AN-OP-IVA

Utvecklingsprogram vände trenden på ortopeden

Åsa Loodin, expertsjuksköterska och klinisk lärare inom verksamhetsområde ortopedi på Skånes universitetssjukhus.

På ortopeden vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund erbjuds samtliga sjuksköterskor att delta i utvecklingsprogrammet Core curriculum, som består av fem konkreta karriär­utvecklingssteg från nyutexaminerad till expertsjuksköterska.

Satsningen har utvecklats till en framgångssaga som resulterat i ett ökat söktryck och att fler erfarna sjuksköterskor stannar kvar.
Syftet med utvecklingsprogrammet Core curriculum är att, genom att erbjuda tydliga utvecklingsvägar, öka sjuksköterskors möjlighet att göra karriär och utvecklas i yrket. Satsningen startades som ett utvecklingsprojekt på ortopeden 2018 och implementeras nu successivt i fler av regionens verksamheter. Core curriculum beskriver en möjlig utveckling från nyutexaminerad till expert. Det är indelat i fem faser där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna av utvecklingsprogrammet blir sjuksköterskan behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.

Kompetensutveckling
– Vårt initiala syfte 2018 var att höja ortopedisjuksköterskornas generella kompetens. Vi startade först ett utbildningsprogram för nyanställda sjuksköterskor, men när även mer erfarna sjuksköterskor efterfrågade kompetensutveckling tog vi också med dem i satsningen. Det resulterade i en webbaserad ortopediutbildning som nu används nationellt. Successivt utvecklades satsningen till Core curriculum, säger Åsa Loodin, expertsjuksköterska och klinisk lärare inom verksamhetsområde ortopedi på Skånes universitetssjukhus.

”Många av våra sjuksköterskor uppskattar att det finns en strukturerad karriärutvecklingsmodell.”

Minskad personalomsättning
Core curriculum har hämtat inspiration från magnetmodellen, och Åsa Loodin har fått många samtal från vårdgivare som är nyfikna på utvecklingsprogrammet.
– Vi erbjuder särskilt yrkeserfarna sjuksköterskor som befinner sig i de senare faserna av programmet ett ansvar, ett uppdrag och en lön som motsvarar deras kompetens. Det har bidragit till en minskad personalomsättning. Antalet sjuksköterskor som söker sig till oss har också ökat, där många anger Core curriculum som en viktig faktor. Många av våra sjuksköterskor uppskattar att det finns en strukturerad karriärutvecklingsmodell som ger utrymme för professionell utveckling under hela karriären, säger hon.

Behåll kontinuiteten
Hennes råd till andra verksamheter som vill implementera Core curriculum eller andra modeller för kompetensutveckling är att förankra införandet uppifrån och ner.
– Det är oerhört viktigt att ha ledningens stöd vid den här typen av långsiktiga satsningar. Ha tålamod och räkna med att det tar tid att implementera en sådan här modell. Ytterligare ett råd är att komma i gång i liten skala även om alla detaljer inte är klara. Vi inledde tidigt med utbildningsprogram som blev mycket uppskattade. Det är också viktigt att behålla ett långsiktigt perspektiv på kompetensutveckling, även när den dagliga verksamheten är tuff och krävande. Vi har varit noga med att kontinuerligt hålla i gång satsningen, även under perioder med hög belastning, säger Åsa Loodin.

Magnetmodellen

Magnetmodellen är en organisationsmodell för hälso- och sjukvården som innebär att sjuksköterskors ledarskap och kompetens tas tillvara och ges mandat på alla nivåer inom verksamheten. Modellen består av fem områden:

• Utvecklande ledarskap för sjuksköterskor
• Strukturer för personlig utveckling och auktoritet för sjuksköterskor
• Excellent utfört omvårdnadsarbete
• Nya kunskaper/ innovation och förbättringar
• Mätbara resultat för vårdkvalitet.

Det finns upprepad och tydlig vetenskaplig evidens för ett samband mellan modellen och bland annat goda vårdresultat för patienterna, kvarstannande och arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor.

Utvecklande yrkesroller på AnOpIVA

Ing-Marie Larsson specialistsjuksköterska inom intensivvård och ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård fyller en nyckelfunktion i omvårdnaden av svårt sjuka patienter. Sjuksköterskor som söker sig till någon av dessa specialist­inriktningar bedriver avancerad omvårdnad och kan räkna med ett högteknolog­iskt, självständigt och ansvars­fullt arbete med många valmöjligheter.

Nästan hälften av sjuksköterskorna kan antingen tänka sig eller arbetar redan inom anestesi, operation eller intensivvård.
– Det är jätteroligt att en så stor andel av sjuksköterskornas kan tänka sig att arbeta inom någon av dessa tre specialiteter. Det innebär goda förutsättningar för sjukvårdens framtida kompetensförsörjning, säger Ing-Marie Larsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Avgörande för vårdkedjan
Anestesi, operation och intensivvård är tre specialistområden som i hög grad hänger ihop. Alla tre specialiteter fyller sin funktion för att få vårdkedjan att fungera, inte minst för svårt sjuka patienter.
– Operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor behövs för att kunna genomföra operationer. Intensivvård är garantin för att bedriva livräddande behandling för kritiskt sjuka patienter, men även en förutsättning för att bedriva akut kirurgisk vård. Det är ett exempel på hur dessa tre specialiteter hänger ihop. Dessa inriktningar erbjuder självständiga specialistroller med ansvar för planering, utförande och utvärdering av specialiserad omvårdnad, avancerad medicinsk behandling och teknologi samt ett omfattande patientansvar. Det är också högteknologiska specialiteter som präglas av en ständig utveckling, säger Ing-Marie Larsson.

”Inom ramen för respektive specialitet finns många karriärvägar och arbetsområden.”

Många arbetsområden
Det råder för närvarande brist på specialistsjuksköterskor inom samtliga tre specialiteter, vilket innebär att valmöjligheterna på arbetsmarknaden är många. Den höga efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom AnOpIVA är sannolikt långsiktig.
– Inom ramen för respektive specialitet finns många karriärvägar och arbetsområden. För att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom AnOpIVA är det viktigt att de finns representerade på beslutsfattande positioner ute i verksamheterna, och att de kan vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen, säger Ing-Marie Larsson.

Kompetensutveckling
– Jag vill betona vikten av kontinuerlig kompetensutveckling, vilket är nödvändigt i specialiteter som präglas av en snabb utveckling. Attraktiva löne- och arbetsvillkor är ytterligare faktorer som kan göra det lättare för sjukhusen att attrahera och behålla erfarna sjuksköterskor inom AnOpIVA, avslutar Ing-Marie Larsson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Åsa Engström, IVA-sjuksköterska, ämnesföreträdare för omvårdnadsämnet på LTU och vice ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.

Coronapandemin har inneburit många omvälvande upplevelser för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Nu pågår högaktuell forskning kring de erfarenheter vi samlat på oss, vad som fungerat bra samt vad som fungerat mindre bra under pandemin. En av de som bedriver covidforskning är Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

– Min forskning fokuserar på covidpatienter i intensivvården. Jag har intervjuat patienter som vårdats på IVA, deras anhöriga och vårdpersonalen. Jag har bland annat tittat på hur frånvaron av anhöriga i intensivvården har påverkat sjuksköterskornas arbete, säger Åsa Engström. Hon är IVA-sjuksköterska, nu ämnesföreträdare för omvårdnadsämnet på LTU, vice ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening och forskar för närvarande på covid-19 och dess effekter på patienter, vårdpersonal och anhöriga.

Varierande eftervård
Bland de patienter som varit svårt sjuka och respiratorbehandlats på IVA upplever majoriteten att vården fungerat efter omständigheterna väl. Många närstående vittnar om en otroligt påfrestande situation fylld av ovisshet och lång väntan. Många uppskattade dock den regelbundna telefonkontakten med sjukvården.
– När det gäller eftervården varierar patienternas upplevelser väldigt mycket, vilket bland annat beror på att kunskapen om hur IVA-vård av covidpatienter påverkar individen och dess anhöriga varierar avsevärt mellan olika enheter i primärvården. Många patienter upplevde att de i hög utsträckning var hänvisade till sina egna resurser när det gäller eftervården. Det är tydligt att eftervården behöver bli mer strukturerad och jämlik, säger Åsa Engström.

”När det gäller efter­vården varierar patienternas upplevelser väldigt mycket.”

Tufft för nyutexaminerade
Många sjuksköterskor i intensivvården upplevde pandemin som en krävande omställning med nya kollegor, en ny patientkategori, ökad arbets­belastning och nya omständigheter, exempelvis i form av ny utrustning och andra typer av läkemedel än de man vanligtvis använder sig av. I synnerhet nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet har upplevt förutsättningarna som tuffa. Många sjuksköterskor upplevde också att covidpatienterna som vårdades på IVA blev mer anonymiserade när anhöriga inte tilläts hälsa på dem på vårdavdelningen.
– Sjuksköterskorna i intensivvården kan vara stolta över att ha klarat den stora omställning och enorma påfrestning som pandemin har inneburit, med mycket ovisshet i vardagen, och tuffa och påfrestande arbetspass. Många har också funnit det påfrestande att arbeta med kollegor som saknar erfarenhet av och specialist­utbildning inom IVA, säger Åsa Engström.

Fixade snabb omställning
Hon påpekar att alla har gjort så gott de kunnat under pandemin. Samtidigt krävs en bättre beredskap i form av utrustning och personal inför kommande pandemier, säger Åsa Engström.
– Sjukvården fixade den snabba omställningen; man fick fram fler IVA-platser och det är fantastiskt hur många människor som ställt upp på olika sätt. En positiv effekt av pandemin är att allmänheten fått upp ögonen för intensivvårdens viktiga arbete, som inte synliggjorts i samma omfattning tidigare. Vi ser också ett ökat intresse bland sjuksköterskor som vill gå specialistutbildningen inom intensivvård, säger Åsa Engström.

Helhetsansvar med egna operationsteam

Idag har alla regioner har långa operationsköer p.g.a. inställd vård under pandemin. Hur man planerar arbeta ikapp vårdskulden varierar i landet. Operationskonsulterna erbjuder kompletta operationsteam och drift av hela operationsenheter som en del av lösningen, en verksamhet som bedrivits med stor framgång i Region Stockholm.

Operationskonsulterna grundades 2014 av erfarna specialistsjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl medarbetare som patienter och sjukvården i stort. Företaget är inte ett traditionellt bemanningsföretag, utan har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan med ett helhetsansvar.
– Vi kan bidra med kompletta operationsteam med operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, undersköterska, postop­sjuksköterska och narkosläkare. Vi ansvarar för såväl operationsplanering som operation och eftervård. Alla våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom operation, anestesi och IVA och har lång och gedigen erfarenhet, berättar Joacim Claesson, vd och anestesisjuksköterska.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Nytt koncept
2018 inleddes ett sådant samarbete med Region Stockholm. Operationskonsulterna tog helhetsansvar för en operationssal på Karolinska sjukhuset, och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 4000 operationer, främst avancerad cancerkirurgi.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Både beställare och medarbetare har varit väldigt nöjda, berättar vice vd Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska.

Kapacitet för fler uppdrag
Operationskonsulterna har nyligen fått i uppdrag att bedriva ett stort operationsprojekt i Västmanland men har ändå kapacitet att åta sig fler liknande uppdrag. Operationskonsulternas modell för helhetsansvar och drift av operationsenheter kan bedrivas i många regioner där det redan finns operationssalar som ej används på sjukhusen.
En viktig fördel med vår modell är att sjukhusens egna operatörer får operera patienterna inom sitt ordinarie sjukhus. Det medför en högre patientsäkerhet då hela sjukhusets ordinarie verksamhet med olika specialister finns tillgänglig i omedelbar närhet i händelse av komplikationer under operation. Det finns även en viktig aspekt i att operatörerna får upprätthålla sin kompetens och färdighet istället för att överlämna ingreppen till kollegor inom den privata vården. Idag är vården konstant underbemannad och i behov av nya kollegor, så därför är det ytterligare en fördel att Operationskonsulterna i sin modell även tar ett ansvar för vidareutbildning och handledning av såväl studenter som nya kollegor för exempelvis specialistsjuksköterskeelever, läkarstudenter, ST-läkare och nyutbildade specialister säger Joacim.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam, som tar ett helhetsansvar för pre-op, operation och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning. Medarbetarna är samtliga specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård, och har komplett försäkringsskydd.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Högteknologisk intensivvård lockar sjuksköterskor

Filip Elfwering och Beatrice Linder arbetar tillsammans som specialistsjuksköterskor på NIVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Filip Elfwering och Beatrice Linder arbetar tillsammans som specialistsjuksköterskor på NIVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Beatrice och Filip är nyblivna specialistsjuksköterskor i intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här arbetar de i erfarna team i en stimulerande utbildnings- och utvecklingsmiljö. Här finns även en ny karriärväg som flygsjuksköterska på Svenskt Ambulansflyg.

Beatrice Linder och Filip Elfwering arbetar tillsammans som specialistsjuksköterskor på NIVA, en högspecialiserad intensivvårdsavdelning där patienter med hjärnblödningar, traumatiska skall- och ryggskador samt akuta neurologiska sjukdomar vårdas.
NIVA är en del av verksamhetsområdet anestesi-operation-intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Här finns sex operationsavdelningar och två intensivvårdsavdelningar.
– När Sahlgrenska annonserade en utbildningstjänst till intensivvårdssjuksköterska tog jag chansen, sökte och fick jobbet. Det har jag inte ångrat en sekund. Det är en dynamisk och utvecklande arbetsplats och jag trivs jättebra, säger Filip Elfwering.

Nu söker vi en intensivvårdssjuksköterska till NIVA på Sahlgrenska. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Trygg start
Filip blev legitimerad sjuksköterska 2018 och arbetade därefter som bemanningssjuksköterska inom privat vårdsektor. Steget över till den offentliga sjukvården och utbildningen till intensivvårdssjuksköterska var ett medvetet beslut.
– Jag fick möjlighet att auskultera på centralintensivvårdsavdelningen och fick därmed en inblick i verksamheten. Det kändes helt rätt från början. Som nyanställd sjuksköterska fick jag sedan en bra handledning och en möjlighet att gå bredvid för att successivt komma in i verksamheten. Det blev en välkomnande och trygg start, säger Filip.
Filips kollega Beatrice Linder blev legitimerad sjuksköterska 2019. Kort därefter påbörjade hon ett kliniskt basår med inriktning på intensivvård. Det kliniska basåret syftar till att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska och praktiska kunskaper och samtidigt kunna växa in i sin nya profession på ett tryggt sätt.
– Jag har aldrig känt mig ensam och otrygg i min yrkesroll; det finns alltid stöd att få inom nära räckhåll. Det är också spännande och lärorikt att arbeta teambaserat med erfarna kollegor över olika professionsgränser. Vi arbetar dessutom i en kunskapsintensiv och högteknologisk miljö. Man lär sig ständigt nya saker, vilket är väldigt stimulerande, säger Beatrice.
Både Filip och Beatrice uppskattar även de möjligheter som ges till olika utvecklingsprojekt.
– Våra chefer uppmuntrar att vi driver kvalitets- och förbättringsarbeten. Det finns även goda möjligheter till betald utbildning på arbetstid. Själv siktar jag så småningom på en masterexamen i omvårdnad, säger Filip.

Flygsjuksköterska på halvtid
I takt med akademiseringen av sjuksköterskeyrket öppnas olika karriärvägar. Under 2022 kommer det också att finnas möjlighet att söka tjänsten som flygsjuksköterska vid Svenskt Ambulansflyg.
Västra Götalandsregionen är en av tre regioner i Sverige som fått uppdraget att starta en nationell verksamhet med ambulansflyg, i nära samarbete med Region Uppsala och Region Västerbotten.
– Vi har just rekryterat 12 specialistsjuksköterskor med anestesi- eller intensivvårdskompetens. Tjänsten innebär att man arbetar halvtid på ambulansflyget och 25–50 procent inom anestesi eller intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att man har kvar sin kliniska förankring, vilket är viktigt, säger Per-Olof Ortgren, vårdenhetschef för Svenskt Ambulansflyg vid SU.
Sex specialanpassade flygplan kommer dygnet runt att finnas tillgängliga för luftburen ambulanssjukvård i hela Sverige. Basen för verksamheten i Göteborg kommer att vara på Landvetter flygplats och planerad driftstart är i februari 2022. Ett viktigt mål med ambulansflyget är att bidra till en jämlik sjukvård där medborgare, oavsett region, har tillgång till den bästa vården.
– Det pågår en nationell strukturering av vården, vilket innebär att den högspecialiserade vården koncentreras till olika regioner och sjukhus. Behovet av flygtransporter kommer därför att öka. Det kan exempelvis handla om patienter som bor i Norrbotten och ska genomgå en cancerbehandling eller organtransplantation och behöver flygtransport till ett universitetssjukhus i södra Sverige. Intresset för att söka jobbet som flygsjuksköterska har varit stort. Jag tror väldigt mycket på den här verksamheten, säger Per-Olof Ortgren.

Per-Olof Ortgren, vårdenhetschef för Svenskt Ambulansflyg vid SU.
Per-Olof Ortgren, vårdenhetschef för Svenskt Ambulansflyg vid SU.

Nu söker vi en intensivvårdssjuksköterska till NIVA på Sahlgrenska. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Verksamhetsområde anestesi-operation-intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största enhet för operation, uppvakningsvård och intensivvård. Här genomförs såväl planerade som akuta åtgärder av personal specialiserad inom anestesi, operation och intensivvård. Här finns sex operationsavdelningar och två intensivvårdsavdelningar. Cirka 600 personer arbetar inom verksamheten.

www.sahlgrenska.se

Variation och innovation på SÖS

Jenny Holmström, intensivvårdssjuksköterska, Anniqa Holmgren, anestesisjuksköterska, Johan Åberg, intensivvårdssjuksköterska och Lovisa Aronowitsch anestesisjuksköterska på Södersjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Holmström, intensivvårdssjuksköterska, Anniqa Holmgren, anestesisjuksköterska, Johan Åberg, intensivvårdssjuksköterska och Lovisa Aronowitsch anestesisjuksköterska på Södersjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen

På IVA och anestesin på Södersjukhuset jobbar man hela tiden med förbättringsarbete och med att hitta nya lösningar. Det öppnar upp för spännande karriärvägar för sjuksköterskor.
– Det här är den bästa arbetsplatsen jag haft i min tioåriga karriär, säger Jenny Holmström på IVA.

Efter att ha arbetat på olika specialistavdelningar hittade Jenny Holmström till IVA på Södersjukhuset. Där är hon idag sjuksköterska och dokumentationsansvarig.
– Jobbet är väldigt varierande, vi har den postoperativa vården också så det händer något hela tiden, säger hon.
IVA har ett samarbete med samtliga kirurgiska avdelningar men tar emot patienter från hela sjukhuset, även barn över ett år.
– Det är inte alla som tar emot både vuxna och barn, så det blir en intressant variation i flödet av patienter, säger Jenny Holmström.

Vi söker specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Prestigelöst i teamet
Hennes kollega Johan Åberg har varit sjuksköterska i 15 år och på intensiven i tre.
– Det är väldigt komplext med organsvikt, som de flesta på IVA har – som ett 3000-bitarspussel över franska alperna, vilket gör det väldigt intressant, säger han.
Komplexiteten och variationen bland patienterna gör att det hela tiden finns en jakt på nya lösningar och innovation.
– Det är väldigt prestigelöst i teamet, alla får komma till tals. Det finns alltid olika sätt att lösa problem på och vi har ett öppet sinne för att lösa saker på nya sätt, säger Johan Åberg.

Stor kompetensutveckling
På Södersjukhuset följer man kompetensstegen i Region Stockholm. Man har infört omvårdnadsledare som jobbar 80 procent kliniskt och 20 procent med förbättringsarbete där de har ansvar för olika kompetensgrupper.
– Vi jobbar i kompetensgrupper inom till exempel respiration eller nutrition och där förbättrar och utvecklar vi tillsammans vår spetskompetens inom just den biten av intensivvården. Vi har också väldigt uppmuntrande chefer när det kommer till kompetensutveckling där man får bra stöd och möjligheter, säger Jenny Holmström.
Det kollegiala stöd som finns på IVA på SÖS har stor betydelse för arbetet.
– Vi är en väldigt härlig och sammansvetsad grupp av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, vilket gör att vi hela tiden kommer på nya vinklar på saker och har ett stort förbättringsarbete, säger Jenny Holmström.
Under pandemin har det dock varit tufft, något som avhjälpts av god ledning.

Pandemin utvecklade
Kollegerna på anestesin håller med.
– När allt ställdes på sin spets med covid, såg man verkligen hur snabbt vi kunde ställa om och hur bra vi kunde samarbeta, både vi och personalen på IVA. Det gjorde att pandemin blev något utvecklande, säger Lovisa Aronowitsch.
Hon har arbetat som anestesisjuksköterska i åtta år och är nu så kallad daglig driftsledare, som analyserar operationsprogrammet tillsammans med anestesiläkare och ansvarig kirurg. Hon har också en omvårdnadsledartjänst som innebär att hon arbetar för att utveckla den anestesiologiska omvårdnaden.
– Just nu driver jag ett projekt som handlar om att lära narkossjuksköterskor att använda ultraljud vid svåra pvk-sättningar, säger Lovisa Aronowitsch.

Variation på arbetet
På anestesin arbetar man i fem moduler med vuxna patienter och barn inom kirurgi, ortopedi, gynekologi, handkirurgi och dagkirurgi och med både elektiva och akuta operationer på 30 operationssalar.
– Som anestesisjuksköterska på SÖS är man också en resurs utanför operationssalen eller har akutsökarna och det är attraktivt att det blir en variation på arbetet, säger Anniqa Holmgren.
Hon har arbetat som anestesisjuksköterska i 15 år på SÖS, är AKA, adjungerat klinisk adjunkt, och tar hand om studenter kliniskt. Anniqa Holmgren är också utbildningsledare och ska samordna kompetensutvecklingen.
– Det är kul att gå till jobbet, vi har en väldigt kollegial gemenskap hos oss. Vi lyssnar på varandra, är stöttande och lär av varandra. Jag lär mig fortfarande något nytt nästan varje dag, säger Anniqa Holmgren.

Stor arbetsglädje
Och karriärvägarna är många.
– Man kan jobba med olika förbättringsprojekt och då utvecklas man inom ett speciellt område som ger spetskompetens. Man kan bli HLR- eller CEPS-instruktör, eller daglig driftsledare som jag som kan vara ett första steg inom ledarskap. Det finns också omvårdnadsledartjänster och flera andra möjligheter, säger Lovisa Aronowitsch.
De olika utvecklingsmöjligheterna gynnar i slutändan patienten.
– Det finns en vilja att göra det bästa för patienten, och en stor arbetsglädje och stolthet på Södersjukhuset som genomsyrar hela vårt arbete, säger Anniqa Holmgren.

Vi söker specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Södersjukhuset – AnIVA

På SÖS finns 4529 medarbetare och 570 disponibla vårdplatser. Som sjuksköterska på Södersjukhuset får du jobba med de stora folksjukdomarna samtidigt som det finns goda möjligheter till bred klinisk erfarenhet. Du får det stora akutsjukhusets möjligheter men samtidigt den nära personliga patientkontakten. Arbetsuppgifterna är varierande och du har stora möjligheter att påverka och kontinuerligt utvecklas.
Verksamhetsområde anestesi och intensivvård är uppdelat i olika enheter: anestesiavdelningen, intensivvårdsavdelningen, ST/UL, smärtsektionen, steriltekniskt centrum och FoUU. Totalt är vi cirka 450 medarbetare.
Anestesiavdelningen är uppdelad i ett antal olika processer – allmänkirurgi (som även omfattar kärlkirurgi och urologi), handkirurgi, gynekologi och obstetrik samt ortopedi. Dessutom finns en process för röntgen och akutverksamheten. Till intensivvårdsavdelningen hör också postop samt postiva-mottagningen.

Kontaktuppgifter:
IVA
Vårdchef Thorleif Rosander
08-123 622 37
thorleif.rosander@regionstockholm.se

Anestesi
Vårdchef Anna Scheibe
08-123 622 32
anna.scheibe@regionstockholm.se

www.sodersjukhuset.se


Åter till ”nya normala” vid ANIVA i Örebro

Nathalie Pettersson-Jansson och Ingrid Johansson, anestesisjuksköterskor vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Kicki Nilsson
Nathalie Pettersson-Jansson och Ingrid Johansson, anestesisjuksköterskor vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Kicki Nilsson

Pandemin har skapat en lång operationskö som innebär både förändrade arbetstider och nya uppskattade säkerhetsrutiner. Det menar anestesisjuksköterskorna Ingrid Johansson och Nathalie Pettersson-Jansson vid Universitetssjukhuset Örebro.

Likt andra anestesisjuksköterskor under pandemin har de båda gjort en heroisk insats när patienter svävat mellan liv och död på IVA. En avdelning som anestesisjuksköterskor normalt sett inte arbetar på.
– Att inte veta på morgonen om man ska vara på sin egen arbetsplats eller behöva hjälpa till på intensiven har varit det absolut svåraste med pandemin. Även om man känner till den medicintekniska utrustningen är det helt andra mediciner och arbetssätt, säger Nathalie Pettersson-Jansson.
Kollegan Ingrid håller med. Jobbet på IVA kan inte jämföras med anestesin och det är ingen slump att det är två helt olika specialistutbildningar.
– Samtidigt är det fullt förståeligt att sätta in anestesiutbildade om man ska välja bland sjuksköterskor som saknar IVA-utbildning, säger Ingrid Johansson.

Vi söker anestesisjuksköterska till ANIVA-kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Uppskattat konto på Instagram
I februari 2021 skapade de Instagramkontot Anestesin USÖ där man kan få en inblick i vad som händer på anestesin.
– Vi såg att andra sjukhus hade konton och tänkte att vi också borde ha det. Anestesin och operation är lite ”hemligt” och många vet inte vad vi gör här. Våra följare är både allmänhet och andra personalkategorier på sjukhuset, säger Ingrid Johansson.
Reaktionerna har varit mycket positiva och kontot följs av över tusen personer.
Nu, hösten 2021, klarar sig IVA utan hjälp från anestesin, men även om pandemin har lugnat sig är det inte som tidigare.
– Nu måste vi ta tag i alla som väntat på planerade operationer vilket innebär att våra arbetstider har förskjutits. Fler jobbar eftermiddag och kväll så att patienterna kan opereras ända till klockan 18, säger Nathalie.

Nya säkrare rutiner
Inför varje operation tar man nu mer reda på om patienten är vaccinerad och hur många doser den i så fall fått. Man säkerställer också att det inte finns någon pågående covid19-infektion.
– Vi har väldigt tydliga riktlinjer för hur vi ska hantera ovaccinerade patienter som måste opereras men också de med på­gående covid19-infektion, säger Ingrid.
– Vi var mer oskyddade innan. Nu är det ett större säkerhetstänk vilket bara är positivt, säger Nathalie.

Vi söker anestesisjuksköterska till ANIVA-kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Örebro Län – ANIVA på Universitetssjukhuset Örebro

Anestesisjuksköterskorna på Universitetssjukhuset Örebro medverkar framförallt vid operationer men är också med vid röntgenundersökningar och olika onkologiska behandlingar. De ingår även i traumateamet på akuten. Kliniken finns även representerad på lasaretten i Lindesberg och Karlskoga.

regionorebrolan.se

Stark sammanhållning och utveckling på AnOpIVA

Malin Blombacke, operationssjuksköterska, Anna Andersson, operationssjuksköterska och sektionsledare för kirurgi, David Hedberg, anestesisjuksköterska och Julia Lindberg, anestesisjuksköterska på AnOpIVA-kliniken på Sunderby sjukhus. Foto: Lule-Bild
Malin Blombacke, operationssjuksköterska, Anna Andersson, operationssjuksköterska och sektionsledare för kirurgi, David Hedberg, anestesisjuksköterska och Julia Lindberg, anestesisjuksköterska på AnOpIVA-kliniken på Sunderby sjukhus. Foto: Lule-Bild

Som operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska på Sunderby sjukhus i Norrbotten har man ett livsviktigt och varierande arbete i en högteknologisk verksamhet. Sunderby sjukhus är tillräckligt stort för att kunna erbjuda en omfattande medicinsk variation, men samtidigt tillräckligt småskaligt för att kunna erbjuda en familjär arbetsmiljö som präglas av sammanhållning och gemenskap.

– Att arbeta som specialistsjuksköterska inom operation eller anestesi hos oss är ett omväxlande och utvecklande arbete i en högteknologisk verksamhet med attraktiv schemaläggning, ett välutvecklat teamarbete och en fin kollegial gemenskap. Vår personalomsättning är relativt låg, vilket innebär att våra medarbetare verkligen får en chans att lära känna sina kollegor ordentligt. Det innebär också att vi har många specialistsjuksköterskor med gedigen erfarenhet att dela med sig av till sina kollegor, säger Malin Wennberg, enhetschef på AnOpIVA-kliniken på Sunderby sjukhus.
– Sunderby sjukhus är ett lagom stort sjukhus med en familjär atmosfär. På centraloperationen möter jag patienter alla åldrar. Det är en otrolig bredd, både vad gäller typ av patienter och de operationer som genomförs. Det innebär att jag ständigt utvecklas här eftersom jag arbetar med patienter inom alltifrån gynkirurgi till urologi och öron-näsa-hals, säger David Hedberg, anestesisjuksköterska på Sunderby sjukhus. Han är även utbildad IVA-sjuksköterska.

Vi söker anestesisjuksköterska till AN/OP/IVA operationsavdelningen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker Operationssjuksköterskor till AN/OP/IVA. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Trainee sjuksköterska, anestesi till AN/OP/IVA operationsavdelningen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Trainee sjuksköterska, operation till AN/OP/IVA operationsavdelningen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Gedigen introduktion
– När jag handleder nyanställda är det otroligt häftigt att se hur de utvecklas och växer. På AnOpIVA är det verkligen teamarbete som gäller. Alla specialistkompetenser fyller sin funktion, och tillsammans löser vi problem och ger patienten en bra vårdupplevelse, säger Anna Andersson, operationssjuksköterska och sektionsledare för kirurgi på Sunderby sjukhus. Hon handleder många nyanställda kollegor och drivs av att ta del av nyutexaminerade specialistsjuksköterskors kompetens och att ständigt påminnas om hur det är att vara ny i en verksamhet.

Traineetjänstgöring blev vägen in
Malin Blombacke är en nyutbildad operationssjuksköterska som fått studiestöd av region Norrbotten och anställning under sin studietid. För henne blev en traineeperiod ingången till yrket som operationssjuksköterska.
– Jag hade arbetat i ett par år som grundutbildad sjuksköterska på en kirurgisk akutvårdsavdelning när jag hörde talas om möjligheten att söka en traineetjänst som operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska här på Sunderby sjukhus. Jag fick gå bredvid en legitimerad specialistsjuksköterska och ta del av det dagliga arbetet i åtta veckor. Traineetjänstgöringen var jättebra; den gav mig en konkret bild av hur det är att jobba på en operationsavdelning. Det är en värld som i vanliga fall är ganska sluten. Jag kände direkt att jag hamnat rätt när jag började jobba i operationssalen, säger hon.

Låg personalomsättning
Julia Lindberg är nyutbildad anestesisjuksköterska.
– Jag arbetade tidigare på akutmottagningen och upptäckte att anestesi var ett spännande område under slutpraktiken på sjuksköterskeutbildningen. Jag fick följa med en patient till operationsavdelningen en dag, men det slutade med att jag stannade kvar på operation resten av dagen. Jag kände där och då att anestesi var en specialistinriktning som jag verkligen ville satsa på, säger hon.
För Anna Andersson, som arbetat på Karolinska universitetssjukhuset tidigare, är småskaligheten och den låga personalomsättningen några av de främsta orsakerna till att hon trivs på Sunderby sjukhus.
– På större sjukhus arbetar man ofta mer specialiserat. Här får vi se en helt annan medicinsk bredd, vilket gör att vi utvecklas kontinuerligt. Det känns också bra att verkligen känna alla kollegor, det stärker teamkänslan. Jag upplever också att livskvaliteten är hög i Norrbotten. Här är det aldrig långt till fjäll, skog och ostörda naturupplevelser, säger hon.

Vi söker anestesisjuksköterska till AN/OP/IVA operationsavdelningen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker Operationssjuksköterskor till AN/OP/IVA. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Trainee sjuksköterska, anestesi till AN/OP/IVA operationsavdelningen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Trainee sjuksköterska, operation till AN/OP/IVA operationsavdelningen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Norrbotten – Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus är beläget vid Södra Sunderbyn i Norrbotten, mellan Luleå och Boden. Sjukhuset är lokalsjukhus för Luleå och Boden samt länssjukhus för hela Norrbotten. AnOpIva-kliniken vid Sunderby sjukhus är en klinik i utveckling och består av länets största operations- och IVA-enhet.

www.norrbotten.se/sunderbysjukhus

Här får din insats omedelbara resultat

Petra Hemlin, sjuksköterska på NIMA och Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och medicine doktor på NIVA på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

Vill du arbeta självständigt, i en kunskapsintensiv specialitet där dina insatser får direkt effekt och där du utvecklas snabbt i din profession? Välkommen till oss på NIVA och NIMA på Akademiska sjukhuset!

På Neurokirurgins intensivvårdsavdelning (NIVA) samt intermediäravdelning (NIMA) på Akademiska sjukhuset i Uppsala vårdas patienter med svåra sjukdomar eller allvarligt trauma i hjärna och ryggmärg. Det är högspecialiserad vård, med patienter i alla åldrar från hela Mellansverige.
– Som sjuksköterska här får man ett stort förtroende och självständighet. Vi jobbar i spänningsfältet mellan liv och död, vilket förstås kan vara en utmaning. Samtidigt är det enormt intressant och ett privilegium att få vara en del av den här vården. Här får vi direkt ett kvitto på att våra omvårdnadsinsatser får effekt och gör skillnad, berättar Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och medicine doktor.
Lena läste till specialistsjuksköterska ett år efter sin grundexamen 1996 och har nu arbetat på NIVA i 23 år. Under den tiden har hon hunnit utvecklas på fler områden än det rent kliniska. Hon disputerade 2015 och idag har Lena en tredelad tjänst, där hon förutom sitt kliniska arbete även undervisar och forskar, med sikte på en docentur efter sommaren. Forskningens fokus är att studera hur omvårdnadsåtgärder påverkar fysiologin vid hjärnskador.
– Jag upplever att ledarskapet är väldigt lyhört och att man har stora möjligheter att forma karriären utefter de intressen man har. Det finns en stödjande och uppmuntrande inställning att låta medarbetarbetarna utvecklas. Här stagnerar man inte och det är en stor anledning till att jag trivs så bra och stannar. Jag har arbetat länge, men det finns många som har arbetat här ännu längre, berättar Lena.

Vi söker intensivvårdssjuksköterska till neurointensiven (NIVA). Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Blir du färdig sjuksköterska i januari? Välkommen till NIMA 85H. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Öppna landskap
Kollegan Petra Hemlin på grannavdelningen NIMA håller med. Hon har också lång erfarenhet av neurokirurgen. Petra arbetade under 10 år som undersköterska, varav sex år på NIVA. När hon för ett och ett halvt år sedan blev färdig sjuksköterska sökte hon sig tillbaka till neurokirurgin. Till hösten ska Petra läsa på heltid till specialistsjuksköterska i intensivvård, med full lön.
– Det är en otroligt intressant och omväxlande specialitet där vi vårdar patienter med ett brett spektrum av diagnoser. Det var därför jag ville tillbaka hit efter min sjuksköterskeexamen, och det känns som ett naturligt steg att nu läsa till IVA-sjuksköterska. Dessutom gillar jag att vi arbetar i öppna landskap och alltid ser våra patienter. Det ger en överblick och kontroll som saknas på många andra avdelningar, säger hon.
Petra framhåller de starka teamen. På varje sal arbetar två vårdlag bestående av en sjuksköterska och en undersköterska, och det finns ett nära samarbete med bland annat neurokirurger och IVA-läkare.
– Kompetensen är väldigt hög bland samtliga professioner och det ger en stor trygghet, inte minst när man är ny. Man är aldrig ensam. Här finns en stor utvecklingspotential att fortsätta sin karriär på avdelningen och ett riktigt bra inskolningsprogram för både sjuksköterskor och undersköterskor, säger Petra.

Snabb utveckling
Neurokirurgi är en högt specialiserad och kunskapsintensiv specialitet, inte minst på ett universitetssjukhus som Akademiska sjukhuset. Den tekniska utvecklingen går snabbt, och för sjuksköterskor innebär det ett stort fokus på utbildning och kompetensutveckling, med möjlighet att nischa sig inom speciella områden. För att arbeta som sjuksköterska på NIVA krävs att du är specialistsjuksköterska inom intensivvård, medan NIMA även anställer sjuksköterskor med enbart grundutbildning. För nya sjuksköterskor har man skapat Professionssteget, som är ett aktivt inskolningsprogram med handledare och regelbundna träffar.
– Om man gillar att arbeta i högt tempo med höga flöden och mycket akuta insatser så kan man verkligen trivas här hos oss. Det är enormt stimulerande, menar Petra.
Lena lyfter också fram den nya karriärstegen som Akademiska sjukhuset har lanserat för sjuksköterskor.
– Jag har sett många modeller genom åren, men denna är verkligen bra. Den tar tillvara sjuksköterskors möjligheter på ett väldigt tydligt sätt, kliniskt, pedagogiskt och akademiskt. Här beskrivs alla vägar, från sjuksköterskeexamen hela vägen till professor i omvårdnad.

Vi söker intensivvårdssjuksköterska till neurointensiven (NIVA). Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Blir du färdig sjuksköterska i januari? Välkommen till NIMA 85H. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Akademiska sjukhuset – NIVA & NIMA

NIVA är en avdelning med specialistutbildad personal för neurointensivvård. Vi vårdar barn och vuxna från hela Mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg orsakade av trauma eller sjukdomar.
Vanliga diagnoser är hjärnblödningar, tumörsjukdom­ar och trauman efter fall och trafikolyckor. Många av patienterna vårdas nedsövda och är helt beroende av personalens medicinska behandling och omvårdnad.
NIMA är en högspecialiserad neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning med 16 övervakningsplatser för neurokirurgisk akutvård och postoperativ vård. På NIMA vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver fullskalig intensivvård.
www.akademiska.se

Sveriges ledande barnintensivvård!

Starry Bogdo, barnsjuksköterska och Christine Henning, IVA-sjuksköterska på BIVA. Foto: Gonzalo Irigoyen

På Barnintensiven, BIVA, på Karolinska universitetssjukhuset i Solna gör du skillnad, på riktigt. Här vårdas de svårast sjuka barnen på ett av Europas främsta sjukhus och du är en ovärderlig del av deras omvårdnad och tillfrisknande.

– Det är en otroligt positiv arbetsplats. Våra patienter är svårt sjuka, men det finns samtidigt så mycket hopp om att de ska bli bättre. Vi får ständigt bekräftelse på hur mycket nytta vårt arbete gör och hur barnen återhämtar sig även med mycket allvarliga diagnoser, säger IVA-sjuksköterskan Christine Henning, som kom till barnintensiven på Karolinska universitetssjukhuset 2012.

Jobba med oss på Barnintensiven. Klicka här för mer information och ansök

Brett spektrum
Hennes kollega, barnsjuksköterskan Starry Bogdo, håller med. Hon började på BIVA för 1,5 år sedan och lockades av att få arbeta med ett brett spektrum av olika diagnoser, med barn från spädbarnsåldern till övre tonåren.
– Det är väldigt omväxlande och ingen dag är den andra lik. Dessutom är det roligt att få arbeta familjecentrerat. Vi träffar ju familjerna under omständigheter som kan vara de tuffaste de någonsin går igenom och det betyder mycket att kunna stödja dem, säger hon.
För att söka till BIVA ska du vara specialistsjuksköterska i barn- och ungdomssjukvård eller IVA-sjuksköterska. Du som är IVA-sjuksköterska måste inte ha erfarenhet av att arbeta med barn. Det kommer även finnas möjlighet för dig som grundutbildad sjuksköterska att få anställning hos oss innan du påbörjat din vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom intensivvård. En bra egenskap är om man inte är rädd att tänka och fatta beslut själv. Vi sjuksköterskor har en väldigt självständig roll här, vilket är kul.

Högteknologisk vård
Du ska också trivas med att arbeta i en högspecialiserad och högteknologisk miljö, med vård och medicinsk-teknisk utrustning i den absoluta framkanten.
– Det är även viktigt att man tycker om att arbeta i en miljö där det händer mycket. Akutsjukvård kan hålla ett högt tempo och man måste vara på tårna. Sedan har vi ju självklart lugnare dagar också, säger Christine.
Starry framhåller att sjuksköterskans roll på BIVA innebär ett stort eget ansvar.
– En bra egenskap är om man inte är rädd att tänka och fatta beslut själv. Vi sjuksköterskor har en väldigt självständig roll här, vilket verkligen är kul. Jobbet är ofta lite av ett detektivarbete, inte minst när det gäller våra allra minsta patienter. Samtidigt har man hela tiden stöd av starka, sammansvetsade team av olika professioner, säger hon och avslutar:
– Det finns också väldigt bra utvecklingsmöjligheter med både spets och bredd för den som vill fortsätta att växa i sin yrkesroll. Här kan man verkligen göra skillnad!

Jobba med oss på Barnintensiven. Klicka här för mer information och ansök

BIVA på Karolinska universitetssjukhuset i Solna

Vi på Biva vårdar spädbarn och barn upp till tonåren med svikt i vitala funktioner i behov av intensivvård. Som sjuksköterska vårdar du 1-2 barn tillsammans med barnundersköterska. Vi vårdar barnen tillsammans i ett team. Vården bedrivs inom många olika specialiteter, till exempel barnkirurgi, pediatrik, neurokirurgi och trauma. BIVA har ett riksuppdrag med diafragmabråck och urogenitala missbildningar, dessutom ingår Pediatric Emergency Transport Service (PETS) som transporterar inom Sverige och Europa.
Läs mer på: www.karolinska.se

Logotype Karolinska